จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกาศมาตรการสำหรับผู้เดินทาง ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ป้องกันโควิด19

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 19 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 307 ครั้ง

          จังหวัดแม่ฮ่องสอน ออกประกาศคำสั่งมาตรการ ต้องการ ประวัติของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019  สำหรับผู้เดินทาง ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COMD-19)ในประเทศไทย มีแนวโน้มคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ในระดับคงที่ต่อเนื่องกันมาเป็นระยะเวลานานประกอบกับจังหวัดแม่ฮ่องสอนอยู่ในกลุ่มจังหวัดพื้นที่ควบคุม มาโดยตลอด อีกทั้งเป็นจังหวัดพื้นที่รับนักท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐบาล ฉะนั้น เพื่อให้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD 19) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถควบคุมการแพร่ระบาดเป็นกลุ่มก้อนใหญ่และควบคุมคัดกรองผู้ที่เดินทางจากจังหวัดพื้นที่เสี่ยง ตลอดจน ให้กิจกรมทางเศรษฐกิจ และสังคม สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับมาตรการสาธารณสุข  จึงออกคำสั่งมาตรการคัดกรองและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) สำหรับผู้เดินทางเข้าจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด ดังนี้
          ข้อ ๑ ให้ผู้เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนทุกช่องทางสแกน QR Code "สวัสดีแม่ฮ่องสอน" หรือ บันทึกภาพ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน วัดไข้ ซักประวัติและความเสี่ยง ณ จุดตรวจคัดกรองที่กำหนด หรือ สถานประกอบการที่เข้าไปใช้บริการ ในกรณีที่มีไข้ หรือ มีอาการระบบทางเดินหายใจจะต้องเข้ารับการตรวจคัดกรองด้วยวิธี Rapid Antigen Test Kit (ATK) ทุกราย
          ข้อ ๒ ให้ผู้เดินทางแสดงประวัติการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขให้การรับรอง หรือ ให้แสดงผลการตรวจโรคโควิด-19 ด้วยด้วยวิธี Rapid Antigen Test Kit (ATK) หรือ ตรวจด้วยวิธี RT-PCR ที่ออกโดยหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข สถานพยาบาลเอกชน คลินิกเอกชน หรือ หน่วยตรวจโควิด-19 ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข นับจากวัน เวลา ที่แสดงผลการตรวจถึงวัน เวลา ที่เดินทางมาถึง จุดตรวจคัดกรอง ไม่เกิน ๗๒ ชั่วโมง กรณีผู้เดินทางอายุต่ำกว่า ๑๒ ปี ซึ่งไม่อยู่ในเกณฑ์ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ให้ได้รับการยกเว้นการแสดงหลักฐานประวัติการได้รับวัคน และผลการตรวจโรคโควิด-19
          ข้อ ๓ กรณีไม่มีเอกสาร หลักฐาน หรือ ผลการตรวจเชื้อโควิด-19 เกินระยะเวลา ตามข้อ ๒ ผู้เดินทางจะต้องเข้ารับการตรวจด้วยวิธี Rapid Antigen Test Kit (ATK) ณ หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข สถานพยาบาลเอกชน คลินิกเอกชน หรือ หน่วยตรวจโควิด-19 ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุข หรือ สถานที่อื่นที่จุดตรวจคัดกรองแห่งนั้น ๆ เป็นผู้กำหนดเพิ่มเติม โดยผู้เดินทางจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการตรวจทั้งหมด  กรณีผู้เดินทางไม่ยินยอมเข้ารับการตรวจคัดกรอง ATK เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจคัดกรอง จะแจ้งให้เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัด หรือ หากจะเดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดจะต้องเข้ารับการกักกันตัวในสถานที่กักกันของรัฐที่กำหนด เป็นเวลา ๑๔ วัน
          ข้อ ๔ ให้ผู้ประกอบการเดินรถโดยสารประจำทางสถานีต้นทางทุกแห่ง ผู้ประกอบการที่พักในจังหวัดทุกแห่ง ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประวัติการได้รับวัคซีน หรือ ผลการตรวจโควิด-19 ตามข้อ ๒ ก่อนจำหน่ายตั๋วโดยสารเดินทาง ลงทะเบียนจอง หรือ เข้าพัก ในกรณีไม่มีเอกสาร หรือหลักฐานมาแสดงให้พนักงานแจ้งยกเลิก หรือ งดให้บริการ หากมีความจำเป็นต้องให้บริการ จะต้องแจ้งให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในท้องที่ทราบทุกราย ทั้งนี้ ให้ผู้ประกอบการที่พัก รายงานทะเบียนผู้เข้าพัก ให้นายอำเภอทราบทุกวัน
          ข้อ ๕ ให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคระดับอำเภอและตำบล ตรวจสอบเอกสาร หรือ หลักฐานตามข้อ ๒ กรณีผู้เดินทางเข้าพักในหมู่บ้าน หรือ ชุมชน ในท้องที่รับผิดชอบ หากไม่มีเอกสาร หลักฐาน มาแสดงให้นำไปกักกันไว้ในศูนย์พักคอยของหมู่บ้าน ชุมชน ตำบล หรือ สถานที่กักกันของรัฐที่กำหนด เพื่อให้มารับการตรวจคัดกรองในวันถัดไป หรือ ให้เดินทางออกนอกพื้นที่จังหวัดในวันถัดไปกรณีไม่ยินยอมรับการตรวจ
          ข้อ ๖ ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล แต่ละแห่งตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงในความรับผิดชอบ หากพบผู้สงสัย หรือผู้มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ดำเนินการตรวจคัดกรองด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK)
          ข้อ ๗ หากผลการตรวจตามข้อ ๓ และข้อ ๖ เป็นบวก เจ้าหน้าที่จะเก็บตัวอย่างส่งตรวจยืนยันผลด้วยวิธี RT-PCR และผู้เดินทางจะต้องเข้ารับการกักกันตัวในสถานที่แยกกักของรัฐที่กำหนด จนกว่าจะทราบผลการตรวจไม่พบเชื้อ หรือ เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาลที่กำหนดหากปรากฏผลพบเชื้อ
          ข้อ ๘ ระหว่างการพำนักในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้เดินทางจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค ที่จังหวัดกำหนดอย่างเคร่งครัด
          โดยคำสั่งฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
ผู้เรียบเรียง : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ