จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประชุมคณะทำงานจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เพื่อนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนชาวแม่ฮ่องสอน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 20 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 57 ครั้ง

          วันนี้ (20 ตุลาคม 2564) เวลา 09.00 น. นายศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) ระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ณ ห้องประชุมขุนลุมประพาส ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน   เพื่อนำไปสู่การกำหนดแนวทางการช่วยเหลือ พัฒนา และยกระดับคุณภาพชีวิตของชาวแม่ฮ่องสอน ให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน และสอดรับกับระบบการพัฒนาแบบชี้เป้า (Thai People Map and Analytics Platform – TPM P)
          โดยในปี 2564 สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ครอบคลุม 31 ตัวชี้วัด ใน 5 หมวด ประกอบด้วย ด้านสุขภาพ , ด้านสภาพแวดล้อม , ด้านการศึกษา , ด้านการมีงานทำและรายได้ และด้านค่านิยมที่ดีต่อครอบครัวและสังคม จำนวน 499 หมู่บ้าน/หย่อมบ้านและชุมชน ในพื้นที่ 7 อำเภอ  ขณะที่การจัดระดับหมู่บ้านเร่งพัฒนาในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ทั้ง 406 หมู่บ้านเป้าหมาย ซึ่งเป็นหมู่บ้านเฉพาะในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล และหมู่บ้านในเขตเทศบาลที่ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล ปรากฏว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีหมู่บ้านที่ต้องเร่งรัดพัฒนาอันดับ1 จำนวน 75 แห่ง , หมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ2 (หมู่บ้านปานกลาง) จำนวน 265 แห่ง และหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ3 (หมู่บ้านก้าวหน้า) จำนวน 106 แห่
          ขณะเดียวกัน จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019(โควิด19) แม้จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะมีผู้ติดเชื้อไม่มาก แต่แม่ฮ่องสอน เป็นพื้นที่ที่มีรายได้หลักจากการท่องเที่ยว ซึ่งตลอดระยะเวลาของการระบาดฯ  2 ปีที่ผ่านมา ผู้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวลดลงเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้รายได้ที่จะกระจายไปสู่ประชาชนแต่ละพื้นที่ลดลงตามไปด้วย  ขณะเดียวกันด้วยมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโควิด19 จึงทำให้การดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนของภาครัฐในลักษณะกิจกรรมที่เป็นการรวมคน ต้องชะลอตามไปด้วย  โดยที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูล และนำเสนอคณะกรรมการฯ พิจารณาอีกครั้ง เพื่อให้ข้อมูลสอดคล้องกับความเป็นจริง อันจะนำไปสู่การแก้ปัญหาความยากจนของชาวแม่ฮ่องสอนต่อไป
          อย่างไรก็ตาม รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดแม่ฮ่องสอน จะนำข้อมูล จปฐ. ทุกประเภท รวมถึงข้อมูลหมู่บ้านทั้งหมด มากำหนดแนวทางการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนให้ตรงกับความต้องการ ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด และระบบการพัฒนาแบบชี้เป้า ของกรมการพัฒนาชุมชน อันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาความยากจนของชาวแม่ฮ่องสอนต่อไป
 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
ผู้เรียบเรียง : อรรถเวทยฺ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ