สถาบันการสร้างชาติ จัดสัมมนาพิเศษ แพร่สร้างชาติและโครงการ Cap-Corner Stone เพื่อการส้รางชาติที่เมืองแพร่

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 17 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 20 ครั้ง

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงารนว่า วันนี้(17ม.ค.65) เวลา 09.00 น. ที่โรงแรมแพร่นครา อำเภอเมืองแพร่ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่มอบหมายให้นายวิเชียร อนุสาสนันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป้นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการ “แพร่สร้างชาติและโครงการ Cap-Corner Stone เพื่อการส้รางชาติที่เมืองแพร่” โดยจังหวัดแพร่ร่วมกับสถาบันการสร้างชาติ หรือ สกสช. (Nation-Building Institute) จัดขึ้น เพื่อเป็นการนำเสนอแนวคิดและแนวทางความร่วมมือระหว่างสถาบันการสร้างชาติ คณะนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูง เพื่อการสร้างชาติรุ่นที่ 12 และผู้นำในจังหวัดแพร่เป็นการรวมพลังในการสนับสนุนแพร่สร้างชาติ และช่วยเติมเต็มการทำงานตามตัวชี้วัดของจังหวัดแพร่ตามเป้าหมายร่วม ทั้ง 12 ด้านให้สมบูรณ์ เป็นการนำเสนอและหารือแนวทางการขยายผลการดำเนินการโครงการ Cap-Corner Stone ในพื้นที่จังหวัดแพร่ เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตร นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ และสถาบันการสร้างชาติให้เป็นที่รู้จัก ตลอดจนเพื่อร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนมุมมองความคิดกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ในจังหวัดแพร่

ศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ ผู้ก่อตั้งและประธานสถาบันการสร้างชาติ (Nation-Building Institute) กล่าวว่า สถาบันการสร้างชาตินั้น จดทะเบียนเป็นมูลนิธิสังกัดกระทรวงมหาดไทย และนำมาใช้ในประเทศไทยเป็นแห่งแรกในโลก เพื่อช่วยประเทศให้เจริญทันกับนานาประเทศในโลก โดยเริ่มทำจากล่างสู่บน ไม่ได้แย่งอำนาจจากการเมือง แต่จะพัฒนาคม พัฒนาระบบ โดยทุกภาคส่วนร่วมมือกัน ในการขับเคลื่อนการพัฒนา ผ่านกระดานความคิด ที่มองจากภายนอกเข้ามา มองจากคนที่เข้ามาให้เกิดเป็นรูปธรรม ซึ่งที่ผ่านมาจังหวัดแพร่อาจจะเสียเปรียบในหลายๆด้าน ก็จะทำให้สามารถลุกขึ้นมายืนในแถวหน้าได้

สถาบันการสร้างชาติ มีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาภาวะการนำ ภาวะการบริหาร และภาวะคุณธรรมให้กับผู้บริหารในภาครัฐกิจ ภาคธุรกิจ ภาคประชากิจ และภาควิชาการ ตลอดจนเยาวชนทุกระดับ ให้เป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า เพื่อสร้างความร่วมมือทำงานอย่างบูรณาการงานในการสร้างชาติ และนำประเทศไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ตามวิสัยทัศน์ระยะยาวของประเทศ สถาบันฯ ได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร นักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ (นสช.) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

สำหรับนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 12 นั้นมีนายชัยวัฒน์ ทองคำคูณ อดีตปลัดกระทรวงคมนาคมและที่ปรึกษาการจัดงานรวมพลคนปีขาล 2565 เป็นประธานนักศึกษา ได้จัดทำโครงการพัฒนา Cap-Corner Stone (CCS) ซึ่งเป็นส่วนสำคัญของกิจกรรมในหลักสูตร ภายใต้แนวคิดของการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ชุมชน จากจุดเล็กๆ ที่มีผลเชื่อมโยงกับการพัฒนามิติอื่นๆ โดยได้เลือกจังหวัดแพร่ เป็นพื้นที่ดำเนินการโครงการ CCS ของรุ่น ซึ่งมีโครงการย่อยภายใต้จำนวน 12 โครงการ โดยจังหวัดแพร่มีพระโกศัยเจติยารักษ์ รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เป็นนักศึกษาหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติ รุ่นที่ 12 ที่จะร่วมกันขับเคลื่อนกับทุกภาคส่วนในการพัฒนาจังหวัดแพร่

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ฉัตรชัย พวงขจร
ผู้เรียบเรียง : รติพร บุญคง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แพร่

ข่าวที่น่าสนใจ