ศูนย์ฝึกจิตอาสาภาค 3 เปิดการฝึกหลักสูตรจิตอาสา 904 หลักสูตรพื้นฐาน สร้างแกนนำจิตอาสาช่วยเหลือประชาชน

  • ข่าวจาก : สทท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 17 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 10 ครั้ง

 ที่ กองบิน 41 จังหวัดเชียงใหม่ พลโท อภิเชษฐ์ ซื่อสัตย์ แม่ทัพภาคที่ 3 ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน ภาค 3 เปิดการฝึกอบรมหลักสูตรจิตอาสา 904  "หลักสูตรพื้นฐาน" (ภาค 3) รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565 ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ในการสนับสนุนการฝึกอบรม และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้มีการฝึกอบรมเพื่อผลิตจิตอาสา 904 เป็นแกนนำ ที่มีภารกิจ ช่วยเหลือ บรรเทาความเดือดร้อน และเป็นที่พึ่งให้กับประชาชน เป็นตัวอย่างที่ดี ในการรับผิดชอบต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติ รวมทั้งมีทัศนคติที่ดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ สร้างเครือข่ายเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ตลอดจนนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปถ่ายทอดให้กับชุมชนในท้องถิ่นของตน 

 

โดย มีผู้รับการฝึก จำนวน  200 คน จาก 17 จังหวัดภาคเหนือ ประกอบด้วย ข้าราชการพลเรือน ,ทหาร, ตำรวจ, และภาคประชาชน แบ่งการฝึกอบรมเป็น 5 หมวดวิชา ประกอบด้วย การพัฒนาบุคลิกภาพ, อุดมการณ์ และสถาบันพระมหากษัตริย์, องค์ความรู้ด้านจิตอาสา, องค์ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการฝึกปฏิบัติ และการศึกษาดูงาน ในสถานที่สำคัญ อาทิ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เมื่อสำเร็จการศึกษา จะได้รับพระราชทานใบประกาศนียบัตร พร้อมทั้งเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา 904 “หลักสูตรพื้นฐาน” เป็นเครื่องแสดงความสามารถ พร้อมจะเป็นบุคลากรที่ทำประโยชน์ให้กับส่วนรวมและประเทศชาติ ด้วยความจงรักภักดี

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธีระพงษ์ โลหะวัชระ
ผู้เรียบเรียง : สุบิน คำฝั้น
แหล่งที่มา : สทท.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ