หอการค้าภาคเหนือร่วมกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เตรียมพัฒนาเศรษฐกิจเชื่อมโยงงานวิจัย ..//

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 18 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 32 ครั้ง

หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือลงนามความร่วมมือกับอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เตรียมพัฒนาเศรษฐกิจ เชื่อมโยงงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านการบ่มเพาะผู้ประกอบการในภาคเหนือ..//

            อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จ.เชียงใหม่) จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เพื่อเตรียมสร้างโครงการความร่วมมือต่างๆ โดยเชื่อมโยงงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ผ่านการบ่มเพาะผู้ประกอบการในภาคเหนือโดยมีประธานกรรมการหอการค้า 17 จังหวัด และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ ร่วมพิธี     

            นายสมบัติ ชินสุขเสริม ประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ หอการค้าไทย กล่าวว่า คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคเหนือ หอการค้าไทย และหอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ ได้เล็งเห็นบทบาทและความสำคัญของอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม โดยเชื่อมโยงองค์ความรู้จากมหาวิทยาลัยเครือข่ายในภาคการศึกษาด้วยการนำองค์ความรู้ การวิจัยและพัฒนา ตลอดจนเทคโนโลยีและนวัตกรรมต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์กับภาคธุรกิจอย่างแท้จริง

ด้าน ศ.ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวในฐานะมหาวิทยาลัย แม่ข่ายดำเนินงานอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือว่า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มีความยินดีในการร่วมมือกับหอการค้าไทย แลอีก 13 มหาวิทยาลัยเครือข่ายในการช่วยพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศจากทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อให้เกิดนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดไปสู่การสร้างธุรกิจและผู้ประกอบการใหม่ รวมถึงสนับสนุนศักยภาพของ SMEs สู่การพัฒนายกระดับประเทศตามนโยบาย Thailand 4.0 ต่อไป

            ทั้งนี้ โครงการสร้างเครือข่ายทางการค้าและจับคู่เจรจาธุรกิจสู่ตลาดสากล จะเป็นโครงการที่จะเกิดขึ้นในช่วงไตรมาสแรกนี้ โดยความร่วมมือขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) ในการสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการธุรกิจด้านอาหารและเกษตรแปรรูปให้มีศักยภาพสูง พร้อมมุ่งสู่ตลาดต่างประเทศ นอกจากนี้ยังได้ร่วมกับจังหวัดลำปางและหอการค้าจังหวัดลำปางในการพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City Lampang) รวมถึงโครงการนิคมอุตสาหกรรมนวัตกรรมและเทคโนโลยีภาคเหนือ ภายใต้กรอบแนวคิดการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจภาคเหนือ ซึ่งร่วมกับหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ในการผลักดันให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางดิจิทัล (Digital Hub) เกิดอุตสาหกรรมพลังงานหมุนเวียน และอุตสาหกรรมการบริการสุขภาพและเครื่องสำอาง เป็นต้น

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธิติมา พันรอด ทีมข่าว สวท.เชียงใหม่
ผู้เรียบเรียง : น.ส.ธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวที่น่าสนใจ