ศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ปี 2565 กำหนด 8 มาตรการ ตั้งเป้าลดจุดความร้อน , PM 2.5 และพื้นที่เผาไหม้ ลดลงร้อยละ 20

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 19 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 252 ครั้ง

          เช้าวันนี้ (19 มกราคม 2565) นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองจังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมฯเพื่อรับทราบและให้ข้อเสนอแนะต่อแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองระดับอำเภอของทุกอำเภอ และแผนปฏิบัติการเฉพาะกิจ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
          ทั้งนี้ ในปี 2565 จังหวัดแม่ฮ่องสอน กำหนด 8 มาตรการ เข้มข้น เพื่อให้การปฏิบัติการเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ประกอบด้วย  มาตรการประชาสัมพันธ์, มาตรการบริหารจัดการเชื้อเพลิง, มาตรการการลาดตระเวน, มาตรการเผชิญเหตุ, มาตรการลดฝุ่นละออง, มาตรการดูแลสุขภาพประชาชน, มาตรการบังคับใช้กฎหมาย และมาตรการสร้างความยั่งยืน โดยกำหนดเป้าหมายในการปฏิบัติการ ดังนี้ จุดความร้อนสะสม , ค่าฝุ่นละออง   ขนาดเล็ก PM 2.5 และพื้นที่เผาไหม้ ต้องลดลงจากปี 2564 ร้อยละ 20 / ผู้ป่วย 5 กลุ่มโรค ที่ได้รับผลกระทบ จากหมอกควันไฟป่าต้อง ลดลงจากปี 2564 ร้อยละ 10 / ต้องไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ /จัดตั้งห้องปลอดฝุ่น ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่งในแม่ฮ่องสอน  และนำวัสดุเชื้อเพลิงมาใช้ประโยชน์ ในรูปแบบ“ชิงเก็บ ลดเผา” ไม่น้อยกว่า1,000ตัน
          สำหรับสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในปี 2564 ที่ผ่านมา แม่ฮ่องสอนปฏิบัติการเชิงรุกได้สูงกว่าเป้าหมาย เมื่อเทียบกับปี 2563 สามารถลดจุดความร้อนสะสมลงกว่า 4,000 จุด คิดเป็นร้อยละ 28 ขณะที่ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 เกินเกณฑ์ 48 วัน ลดลงจำนวน 27 วัน คิดเป็น ร้อยละ 36 ลดพื้นที่เผาไหม้ลงกว่า 400,000 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 25 มีผู้ได้รับผลกระทบจากหมอกควันไฟป่า ลดลงกว่า 2,600 ราย คิดเป็นร้อยละ 14 ขณะที่สามารถนำใบไม้ เศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร มาใช้ประโยชน์ ได้กว่า 500 ตัน สูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่ 100 ตัน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
ผู้เรียบเรียง : นายอรรถเวทย์ สุนทรพานิชกิจ
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ