กลุ่มชาติพันธุ์ปะโอจาก 5 หมู่บ้านใน จ.แม่ฮ่องสอนร่วมงานปอยแด่นซี หรือวันรำลึกบรรพชนปะโอ ประจำปี 2563

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 8 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 573 ครั้ง

               วันที่ 7 มี.ค. 2563 กลุ่มชาติพันธุ์ปะโอ บ้านห้วยขาน อ.เมืองแม่ฮ่องสอนจัดงานปอยแด่นซี หรือวันรำลึกบรรพชนปะโอ ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2563  ที่สนามโรงเรียนบ้านห้วยขาน  ต.หมอกจำแป่ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน   โดยมีนายสมศักดิ์  ณ มาตรคำ    นายกองค์การบริหารส่วน ต.หมอกจำแป่  เป็นประธานเปิดงาน  และมีกลุ่มชาติพันธุ์ปะโอจาก 5 หมู่บ้านใน อ.เมืองแม่ฮ่องสอนร่วมงาน   เพื่อรำลึกถึงบรรพชนและสืบสานประเพณี วัฒนธรรมของชาติพันธุ์ปะโอให้ยั่งยืนสืบไป  ในงานมีการแสดงศิลปวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ปะโอจากหมู่บ้านต่างๆ และนักร้องจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

               พื้นที่ตำบลหมอกจำแป่  อ.เมืองแม่ฮ่องสอน   มีประชากรหลากหลายชาติพันธุ์ได้แก่ไทใหญ่  จีนยูนนาน  ม้ง  กะเหรี่ยงแดงและปะโอ  ซึ่งก็อยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข  โดยเฉพาะชาติพันธุ์ปะโอมีถิ่นฐานเดิมอยู่ในแถบเมืองตองยี เมืองปั่น  เขตรัฐฉาน  สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา มีขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมมีภาษาพูดและภาษาเขียนเป็นของตนเอง มีการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ  ปัจจุบันมีถิ่นที่อาศัยอยู่ทางเขตรัฐฉาน ของประเทศเมียนมา และส่วนหนึ่งอยู่ในประเทศไทยทางภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงรายและพะเยา เป็นต้น /

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : วาสนา ข่าว / เขมทัต ภาพ
ผู้เรียบเรียง : วาสนา ไข่แก้ว
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ