สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน เชิญชวนเสนอบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่ผู้ปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 23 มี.ค. 2563
  • อ่าน : 357 ครั้ง


บ่ายวานนี้(23 มีค. )คณะอนุกรรมการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามทุจริตจังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดประชุมครั้งที่ 2/2563 ที่ห้องประชุมศาลากลาง จ.แม่ฮ่องสอน  โดยมีนายสุวพงศ์  กิติภัทย์พิบูลย์  ผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอนเป็นประธานการประชุม 
    คณะอนุกรรมการฯ พิจารณาหลักเกณฑ์การคัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่ผู้ปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  โดยต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยหรืออาญาในความผิดฐานทุจริต เว้นแต่กรณีกระทำโดยประมาทหรือลหุโทษ และไม่เคยถูกกล่าวหาร้องเรียนหรือถูกสอบสวนว่ากระทำการ มีส่วนร่วม หรือให้การสนับสนุนในการทุจริตแก่หน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงตนด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ยึดมั่นในความสุจริต มีคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมอันดี มีจิตสาธารณะ โดยมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์  มีความตั้งมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตอย่างมั่นคง ยืนหยัดต่อสู้ปกป้องเพื่อความซื่อสัตย์สุจริต ความพากเพียรมุ่งมั่นให้เกิดความซื่อสัตย์สุจริต  ประพฤติตนเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัว สังคม ครอบครัวโดยยึดหลักความพอเพียง สุจริต จิตอาสา
    จึงขอเชิญชวนเสนอบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่ผู้ปฏิบัติตนเพื่อส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในรอบปี 2562  ส่งได้ที่สำนักงานปปช.ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน  แม่ฮ่องสอนพลาซ่า /

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ข่าว​ วาสนา​ ไข่แก้ว
ผู้เรียบเรียง : วาสนา​ ไข่แก้ว
แหล่งที่มา : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน

ข่าวที่น่าสนใจ