กำหนดราคาตลาดอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563 งวดที่ 13

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 18 ธ.ค. 2563
  • รับชม : 264 ครั้ง

นายจุรินทร์  ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์แถลงราคาตลาดอ้างอิงเพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างของการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน งวดที่ 13 ตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563 อยู่ที่กิโลกรัมละ 6.77 บาท ซึ่งราคาสูงกว่าราคาเป้าหมายที่กิโลกรัมละ 4.00 บาท จึงไม่มีส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมายกับราคาตลาดอ้างอิงที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรต้องจ่ายให้แก่เกษตรกรชาวสวนปล์มน้ำมันในงวดที่ 15 ธันวาคม 2563 ทั้งนี้ รัฐบาลได้จ่ายเงินประกันรายได้ให้แก่เกษตรกรตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน ปี 2562-2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นมา รวมจำนวน 378473 ครัวเรือน

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ