สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 ประกวดราคาซื้อโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 14 ส.ค. 2563
  • รับชม : 160 ครั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ระหว่างวันที่ 11-17 สิงหาคม 2563 ก่อนการเสนอราคา กำหนดยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ www.mhs1.go.th หรือ www.gprocurement.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 5361 2116 ในวันและเวลาราชการ
 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ