สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 มีความประสงค์จะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ชื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 9 ก.ย. 2563
  • รับชม : 159 ครั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 1 มีความประสงค์จะประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ชื้อครุภัณฑ์สำนักงานจำนวน 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,131,500.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)ตามรายการ ดังนี้

1.เครื่องปรับอากาศ 5 รายการ จำนวน 1ชุด

2.ครุภัณฑ์สำนักงาน 15 รายการ จำนวน 1  ชุด

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ