สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับก่อนประถมศึกษา

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.แม่ฮ่องสอน
  • เมื่อวันที่ : 9 ก.ย. 2563
  • รับชม : 149 ครั้ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 1 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ ระดับก่อนประถมศึกษา  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 299,000.00บาท(สองแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

อุปกรณ์พัฒนาทักษะคิดวิเคราะห์ จำนวน 5 ชุด ระดับก่อนประถมศึกษา

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด
2  เอกสาร-2 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ