นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชน ชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน จ.น่าน ชุมชนต้นแบบภูมิปัญญาสร้างอาชีพ นำพืชสมุนไพรสร้างรายได้สู่ชุมชน

  • ภาพจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 12 ก.พ. 2563
  • รับชม : 478 ครั้ง

นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมวิสาหกิจชุมชน ชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน จ.น่าน ชุมชนต้นแบบภูมิปัญญาสร้างอาชีพ นำพืชสมุนไพรสร้างรายได้สู่ชุมชน วันนี้ (12 กุมภาพันธ์ 2563) เวลา 16.30 น. ณ วิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน (บ้านน้ำเกี๋ยน) อ.ภูเพียง จ.น่าน พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และคณะ เยี่ยมวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยน (บ้านน้ำเกี๋ยน) ซึ่งเป็นหมู่บ้านเกษตรนวัตวิถี ธุรกิจชุมชนที่ได้รางวัลวิสาหกิจชุมชนดีเด่นระดับประเทศและระดับโลก ที่มีหน่วยงานภาครัฐได้เข้าไปส่งเสริมและพัฒนาทั้งต้นทาง กลางทางและปลายทาง และยังเป็นต้นแบบชุมชนแห่งการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพได้อย่างยั่งยืน ปี 2550 สร้างโอกาส สร้างรายได้สู่ชุมชน เมื่อนายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงได้ชมการแสดงต้อนรับชุด “รำวงมะเก่า” ของกลุ่มแม่บ้านอำเภอภูเพียง ในเวลาเดียวกันได้มีนักเรียนโรงเรียนน่านปัญญานุกูลมอบภาพวาดเป็นของที่ระลึกให้กับนายกรัฐมนตรีอีกด้วย โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีกล่าวทักทายกลุ่มวิสาหกิจชุมชนชีววิถีตำบลน้ำเกี๋ยนว่า วันนี้มาลงพื้นที่พร้อมกับคณะรัฐมนตรี ซึ่งการเดินทางครั้งนี้มาเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชน มารับทราบถึงความเป็นอยู่ วันนี้ได้พูดในหลายเรื่องให้ทุกคนรับทราบถึงการดำเนินงานของรัฐบาล ซึ่งจังหวัดน่านเป็นเมืองที่มีความสงบ เต็มไปด้วยความงดงามทางวัฒนธรรม อารยธรรม ประเพณี วิถีชีวิตมีเอกลักษณ์ที่สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวและผู้มาเยือนได้อย่างดี อีกทั้งจังหวัดน่านมีตัวอย่างของการส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนที่มีการบูรณาการ และใช้วัตถุดิบจากทรัพยากรในท้องถิ่นและภูมิปัญญา มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรชีวภาพ เพื่อใช้ในการดูแลสุขภาพและความงาม จากพืชสมุนไพรไทย นับเป็นตัวอย่างของการสร้างเศรษฐกิจชีวภาพโดยชุมชนท้องถิ่น ที่ได้นำเอาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม มาต่อยอดในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์และบริการจากความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นการนำกลไกของประชารัฐเข้ามาต่อยอดเรื่องการแปรรูปผลิตภัณฑ์ของชุมชนเดิม โดยใช้ความร่วมมือของหน่วยงานต่าง ๆ ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ เพิ่มความหลากหลายของสินค้า เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคและเป็นการกระจายความเสี่ยงของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน มีการต่อยอดโดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชน สร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รัฐบาลส่งเสริมให้ชุมชนแต่ละชุมชนก่อตั้งวิสาหกิจชุมชน โดยการรวมกลุ่มกันเป็นสหกรณ์ เพื่อแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ โดยทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน มีเงินทุนหมุนเวียน มีอำนาจต่อรองการซื้อขายสินค้า ดังนั้น จึงขอให้มีการต่อยอดการซื้อขายสินค้าของสหกรณ์ โดยเชื่อมโยงกับการขายแบบออนไลน์ เพิ่มช่องทางการตลาดให้เข้าถึงผู้บริโภคทั่วโลก โดยนำข้อมูลผลิตภัณฑ์ของสหกรณ์ที่มีคุณภาพดีไปไว้ในตลาดสินค้าออนไลน์ ทั้งนี้ รัฐบาลยังได้สนับสนุนเรื่องที่จำเป็นต่อการสร้าง Startup ตั้งแต่การสร้างองค์ความรู้ พัฒนาผู้ประกอบการ อำนวยความสะดวกให้ธุรกิจเติบโต เพื่อให้เกิดการลงทุนต่อไปด้วย นายกรัฐมนตรียังได้แสดงความห่วงใยเกี่ยวกับปัญหาฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐาน PM 2.5 ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของทุกคน วันนี้ทุกคนต้องเรียนรู้กับปัญหา ร่วมกันแก้ไข ลดการเผาขยะ ลดการเผาไหม้ ซึ่งรัฐบาลมีมาตรการต่าง ๆ ออกมาเพื่อเน้นการแก้ปัญหา โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด จึงต้องขอความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหานี้ร่วมกันให้ได้อย่างยั่งยืนจากนั้น นายกรัฐมนตรีเดินชมผลิตภัณฑ์การแปรรูปพืชผลทางการเกษตรและสมุนไพร การทำเกษตรอินทรีย์ การส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจ การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การสาธิตกระบวนการผลิตชาชงเชียงดา ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพมหานคร

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ