ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตรวจติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนงาน และโครงการ ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พื้นที่ภาคเหนือ จำนวน 58 หน่วยงาน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 11 ส.ค. 2563
  • อ่าน : 576 ครั้ง

         วันนี้ (11 สิงหาคม 2563) ที่ห้องประชุมไชยช้างค้ำ โรงแรมศศิดารา จังหวัดน่าน นายสันติ ป่าหวาย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เพื่อตรวจเยี่ยม ติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานตามแผนงาน และโครงการ ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ตามนโยบายของรัฐบาล ตลอดจนรับฟัง ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งให้ความคิดเห็น คำแนะนำ ชี้แจงให้แก่เจ้าหน้าที่ สร้างขวัญกำลังใจในการทำงาน ให้สามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการบูรณาการร่วมกัน โดยมีนายภานุวัชร์ อันสนธิ์ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดน่าน พร้อมด้วยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ภาคเหนือ จำนวน 58 หน่วยงาน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ

  โดยหน่วยงานต่าง ๆ ได้นำเสนอผลการดำเนินโครงการฯ ในที่ประชุม อาทิ โครงการปรับสภาพสนามกีฬาอำเภอ โครงการส่งเสริมอาสาสมัครกีฬาและผู้นำการออกกำลังกาย (สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด)  การพัฒนากีฬาเป็นเลิศระดับจังหวัด (สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัด)โครงการท่องเที่ยวคุณภาพดี มีทั่วประเทศไทย โครงการเที่ยวเท่ๆ สไตล์ Local (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัด) โครงการพลศึกษาพัฒนา และบริการ เพื่อเยาวชนและประชาชน (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขต และโรงเรียนกีฬา)โครงการบำรุงรักษาระบบบูรณาการรับแจ้งเหตุนักท่องเที่ยว 1155 ศูนย์ประสานงานแก้ไขปัญหานักท่องเที่ยวแบบรวมศูนย์ (สถานีตำรวจท่องเที่ยวจังหวัด) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยชุมชนต้นแบบ (องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน) องค์การมหาชน) เป็นต้น ทั้งนี้แต่ละโครงการได้ดำเนินการตามเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งได้มีการปรับแผนตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

        ด้านนายสันติ ป่าหวาย ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า การตรวจราชการ เป็นมาตรการสำคัญประการหนึ่งในการบริหารราชการแผ่นดินที่จะทำให้การปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงานเป็นไปตามเป้าหมาย และเป็นเครื่องมือสำคัญของฝ่ายบริหารในการตรวจสอบและติดตามงานให้เป็นไปตามนโยบาย ซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญที่สามารถบอกได้ว่า การบริหารราชการส่วนนั้นๆ เป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่ เพียงใด มีปัญหาใดบ้างที่ต้องหาทางปรับปรุง โดยการควบคุม ดูแล กำกับ เร่งรัด และตรวจติดตามผลการดำเนินงานทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้สามารถดำเนินการบรรลุผลสำเร็จ ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และนโยบายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ขอให้เกิดการบูรณาการทำงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนา และขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล และของกระทรวงท่องเที่ยวการท่องเที่ยวและกีฬา ควบคู่กับการสร้างจิตสำนึก และมีส่วนร่วมของประชาชนในการร่วมกันดูแล พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพทางด้านกีฬาในพื้นที่ต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อาชอำพล แก้ววิจิตร
ผู้เรียบเรียง : กัมปนาท พอจิต
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ