จังหวัดน่าน เตรียมส่งเสริมการปลูกไผ่ยักษ์เพื่อแก้ปัญหาภูเขาหัวโล้น ต่อยอดเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดน่าน พร้อมหารือแนวทาง ความน่าจะเป็นในการจัดงาน “วันไผ่โลก” ที่จังหวัดน่าน ปลายปีนี้

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 13 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 658 ครั้ง

         ที่ห้องประชุมเจ้าอนันตวรฤทธิเดช วันนี้ (วันที่ 13 มกราคม 2563)  นายวรกิตติ ศรีทิพากร  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานไผ่จังหวัดน่าน เพื่อบริหารขับเคลื่อนและดูแลเรื่องไผ่ทั้งระบบของจังหวัดน่าน และการนำไผ่มาแก้ไขปัญหาเขาหัวโล้นในพื้นที่ ด้วยการปลูกเพื่อทดแทน พร้อมทั้งส่งเสริมการจัดตั้ง และพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ไผ่เพื่อการท่องเที่ยว รวมทั้งการหารือแนวทาง ความเป็นไปได้ ในการจัดงาน "วันไผ่โลก" ในพื้นที่จังหวัดน่าน ช่วงปลายปีนี้

       ที่ประชุมได้มีการพิจารณาเสนอชื่อ บุคคล และหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการรวม 3 คณะ ประกอบด้วย คณะกรรมการพัฒนาการผลิตไผ่จังหวัดน่าน คณะกรรมการวิจัยและแปรรูปไผ่จังหวัดน่าน และคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยว การตลาด และแหล่งเรียนรู้ไผ่จังหวัดน่าน เพื่อให้คณะกรรมการแต่ละชุดได้ไปประชุม หาแนวทางการขับเคลื่อน ส่งเสริม สนับสนุน ให้การปลูกไผ่ และการบริหารจัดการ เกี่ยวกับ ไผ่ ของจังหวัดน่านให้เป็นไปอย่างครบวงจร สามารถนำ ไผ่ เป็นไม้เศรษฐกิจหลักของจังหวัด ที่จะนำรายได้สู่ประชาชนได้มากขึ้นกว่าปัจจุบัน อีกทั้ง นำ ไผ่ มาใช้ในการแก้ปัญหาระบบนิเวศ เขาหัวโล้น ด้วยการปลูกทดแทน พืชเดิมที่ถูกทำลายไป

       นอกจากนี้ ที่ประชุมได้มีการพิจารณาถึงความเป็นไปได้ ในการจัดงานใหญ่ระดับนานาชาติที่จังหวัดน่าน โดยมีการนำเสนอ การจัดงาน “วันไผ่โลก” ซึ่งมีหน่วยงานหลัก คือ INBAR (อ่านว่า อินบาร์) ซึ่งย่อมาจาก International Network for Bamboo and Rattan ที่มีการจัดงานเกี่ยวกับ ไผ่ และหวาย นานาชาติ เป็นประจำทุกปีอยู่แล้ว ให้เข้ามาจัดงานที่จังหวัดน่าน โดยเบื้องแรก ได้มีการลงนามความตกลงร่วมกัน ของ 4 ฝ่าย ประกอบด้วย กรมป่าไม้ , สมาคมพัฒนาไผ่ไทย , INBAR และ หอการค้าจังหวัดน่าน เพื่อขับเคลื่อนให้มีการจัดประชุมวิชาการ นิทรรศการ การจัดแสดง ผลิตภัณฑ์และวิวัฒนาการของผลิตภัณฑ์จากไผ่ของทั่วโลก รวมถึงการจัดศูนย์เรียนรู้และพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์ไผ่ เพื่อการท่องเที่ยว ในพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้เรื่อง “ไผ่” ที่สำคัญของประเทศในอนาคต  ซึ่งที่ประชุม โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้มอบหมายให้มีคณะทำงานย่อย นำโดย   นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นหัวหน้าคณะทำงาน เพื่อหารือรายละเอียด ประสานกับ หอการค้าจังหวัดน่าน  กรมป่าไม้  หน่วยงานกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ สมาคมพัฒนาไผ่ไทย และทุกฝ่าย      ที่เกี่ยวข้องทั้งในระดับประเทศและระดับพื้นที่จังหวัดน่าน เพื่อศึกษาข้อมูล หาแนวทาง  ความเป็นไปได้ของการ จัดงาน “วันไผ่โลก” ที่จังหวัดน่าน และนำเสนอต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อาชอำพล แก้ววิจิตร
ผู้เรียบเรียง : กัมปนาท พอจิต
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ