สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จ.น่าน แจงคดีเด็ก เยาวชน ที่กระทำผิด ในพื้นที่จังหวัดน่าน 3 คดีสูงสุด คือ ยาเสพติด (ยาบ้า) , คดีเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย และ ความผิดทาง พรบ.การจราจร

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 14 ม.ค. 2563
  • อ่าน : 1553 ครั้ง

        สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน  ปฏิบัติการจู่โจม ตรวจค้น  เพื่อหายาเสพติดและสิ่งของต้องห้ามภายในห้องควบคุมตัวเด็กและเยาวชน  โดยไม่พบสิ่งผิดปกติแต่อย่างใด พร้อมแจงคดีของเด็ก เยาวชน จังหวัดน่าน ที่ถูกควบคุมตัว จะเป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติด ทั้งในฐานะผู้เสพ และผู้ค้า

           เช้าวันนี้ (วันที่ 14 มกราคม 2563) เวลา 08:30 น. นายชวาล กาบคำ ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน   ได้ประสานความร่วมมือ นางสาวชนิสา ชมศิลป์  ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน  เข้าร่วมตรวจค้นสังเกตการณ์ ค้นหาสิ่งของต้องห้าม ภายในห้องควบคุมตัวเด็กและเยาวชน พร้อมสังเกตการณ์ การจัด กิจกรรมประจำวันให้แก่เด็กและเยาวชน ที่ถูกควบคุมตัว ณ ห้องควบคุมตัวเด็กและเยาวชน   สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน อำเภอเมืองจังหวัดน่าน  จากการสังเกตการณ์ พบว่าไม่มีการกระทำผิด ซุกซ่อนสิ่งของต้องห้ามในบริเวณเรือนนอนแต่อย่างใด  ทั้งนี้ เด็กและเยาวชนที่ถูกกักกันตัว ได้รับการดูแลจากสถานพินิจ  และคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน ตามสิทธิของเด็กและเยาวชน ที่พึงจะได้รับครบถ้วนตามปัจจัย 4   รวมถึงมีการจัดนักจิตวิทยา และนักสังคมวิทยา ร่วมให้การดูแลและให้คำปรึกษากับเด็กและเยาวชน  โดยพบว่า ในรอบปีที่ผ่านมา มีคดีที่เด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน  กระทำความผิดจนเข้าสู่การพิจารณาคดี  สูงสุด 3 อันดับแรก คือความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด  ทั้งในฐานะผู้เสพ  และผู้จำหน่าย รองลงมาคือคดีเกี่ยวกับชีวิตและร่างกาย และคดีความผิดทาง พรบ.จราจร   ซึ่งสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน จะทำหน้าที่ในการดูแลเด็กและเยาวชนที่ถูกศาลสั่งให้ควบคุมตัว  ในระยะเวลาสั้นๆ เพียง  7 วัน  จากนั้นจะทำการนำฝาก ต่อที่  สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปางต่อไป เนื่องจาก จังหวัดน่านไม่มีสถานแรกรับสำหรับเด็กและเยาวชน ที่ถูกควบคุมตัว ไว้ที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน  จะมีการกำกับดูแล รวมถึงการสร้างกิจกรรมเพื่อลดความเครียด  เช่น  การสวดมนต์ไหว้พระ  การออกกำลังกาย กิจกรรมนันทนาการ รวมถึงการสร้างทักษะด้วยการสอนอาชีพระยะสั้น ให้กับเด็กและเยาวชน  โดยบูรณาการ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน  และสถาบันการศึกษา ต่าง ๆ  ที่มีการฝึกสอน ด้านอาชีพ  เพื่อให้มีวิชาติดตัว สำหรับการประกอบอาชีพ  

             นายชวาล  กาบคำ  ผู้อำนวยการสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน  ได้ฝากถึงผู้ปกครอง ต้องช่วยกันดูแล ให้ความรักความอบอุ่น   พูดคุยสอบถาม  และสานสัมพันธ์กับบุตรหลานและเยาวชน ในปกครองของตนเอง อย่างใกล้ชิด  เพื่อเป็นการลดปัญหาการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนทั้งที่ทำโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือด้วยความคึกคะนองตามวัย เพื่อไม่ให้เด็ก เยาวชน ต้องเข้าสู่กระบวนการทำผิดและต้องถูกลงโทษตามกฎหมาย สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดน่าน  เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีภารกิจในการป้องกัน ปราบปราม บำบัดแก้ไขฟื้นฟูเด็กและเยาวชน ผู้ติดยาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ของกรมพินิจฯ เพื่อคืนเด็กดีสู่สังคม โดยทุกเดือน ได้กำหนดแผนการ

 

                                                                    

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อาชอำพล แก้ววิจิตร
ผู้เรียบเรียง : กัมปนาท พอจิต
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ