น่าน ประชุมขับเคลื่อนด้านการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ น่านสู่การเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 16 ก.ย. 2563
  • อ่าน : 277 ครั้ง

       จังหวัดน่าน โดยคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเมืองน่าน สู่การเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ร่วมประชุมขับเคลื่อนงานด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างการรับรู้ และจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารประเด็น ในการรับรู้และเข้าใจข้อมูล ข่าวสาร การขับเคลื่อนน่าน สู่การเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO โดยมีนางสาวธนวันต์ ชุมแสง ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน พร้อมด้วยคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุม

         สำหรับจังหวัดน่าน เตรียมพร้อมเข้าประเมินในการเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ The UNESCO Creative Cities Network (UCCN) ในปี 2564 ด้านหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้าน (Creative City of Craft & Folk Art) ภายใต้แนวคิด เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ ซึ่งสร้างการมีร่วมมือกันระหว่างชุมชนท้องถิ่น ภาครัฐ ในการพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ผ่านการพัฒนาสิ่งแวดล้อม โครงสร้างทางสังคม ต้นทุนทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม ตลอดจนจารีตประเพณีของท้องถิ่น มาผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ ก่อให้เกิดการจ้างงาน และกำลังซื้อพร้อมทั้งมีโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพก่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในการเอื้อต่อการผลิตนักคิดและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์

           ซึ่งคณะทำงานด้านการประชาสัมพันธ์ฯ และสื่อมวลชนในพื้นที่ เป็นอีกหนึ่งคณะทำงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง ในการสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนเมืองน่าน สู่การเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO โดยมีหน้าที่ในการร่วมประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดน่าน ร่วมกันจัดทำแผนปฏิบัติการบริหารประเด็นเพื่อสร้างการรับรู้ และความเข้าใจข้อมูลข่าวสารการขับเคลื่อน ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ สร้างกิจกรรมเชิงรุก พัฒนาเครือข่าย และนำเทคโนโลยีด้านการประชาสัมพันธ์ มาใช้เพื่อเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพ โดยที่ประชุมมีความเห็นร่วมกันในการขับเคลื่อนการสร้างการรับรู้ดังกล่าวให้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย โดยคลอบคลุมทั้งสื่อเดิม และสื่อใหม่ พร้อมเตรียมหารือแนวทางจัดทำแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ร่วมกันต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อาชอำพล แก้ววิจิตร
ผู้เรียบเรียง : กัมปนาท พอจิต
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ