รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนำคณะศึกษาดูงานการค้าชายแดน ไทยลาวที่จังหวัดหนองคาย

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 8 ต.ค. 2563
  • อ่าน : 533 ครั้ง

รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนำคณะศึกษาดูงานการค้าชายแดน ไทยลาวที่จังหวัดหนองคาย

รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านนำคณะศึกษาดูงานการค้าชายแดน ไทยลาวที่จังหวัดหนองคาย คาดการณ์อนาคตสดใส จากการเชื่อมโยงรถไฟความเร็วสูงคุนหมิงเวียงจันทน์ และโครงการ รถไฟความเร็วสูงกรุงเทพมหานคร -หนองคาย

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต  รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ  นายอำเภอ และบุคลากรจังหวัดน่าน ศึกษาดูงาน ที่จังหวัดหนองคาย  เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย-ลาว ตามวิถีชีวิตใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 7-10 ตุลาคม 2563 โดยได้รับฟังบรรยายสถานการณ์เกี่ยวกับแนวทางการบริหารจัดการด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย-ล-าว แห่งที่ 1 และการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย-ลาว ในมิติชายแดน  พร้อมทั้งรับฟังสถานการณ์การเข้า-ออกด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่ 1 ในช่วงสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 และกระบวนการตรวจคนเข้าเมืองและการป้องกันการลักลอบเข้าเมืองผิดกฎหมาย ในการนี้คณะได้ไปศึกษาดูงานการแลกเปลี่ยนค้าขายของไทย-ลาวเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมตามวิถีชีวิตใหม่  ณ ตลาดท่าเสด็จ ตลาดอินโดจีน จังหวัดหนองคาย ในการนี้คณะได้รับฟังบรรยายความรู้เกี่ยวกับโอกาสในการเสริมสร้างการค้าการลงทุนกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยวิทยากรจากหอการค้าจังหวัดหนองคาย และการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับโอกาสในการส่งเสริมการท่องเที่ยวกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยวิทยากรจากสมาคมส่งเสริมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดหนองคายด้วย 
ซึ่งการเดินทางมาในครั้งนี้ พบว่าสถานการณ์ที่จังหวัดหนองคายค่อนข้างซบเซา เพราะพิษ Covid-19 ทำให้ไม่สามารถเปิดให้นักท่องเที่ยวและชาวลาวเดินทางเข้าประเทศได้ การซื้อขายชายแดนได้รับผลกระทบค่อนข้างมาก

พ.ต.อ.ณรัชต์พล เลิศรัชตะปภัสส์ นายด่านศุลกากรหนองคาย กล่าวว่า ด่านศุลกากรหนองคาย  มีมูลค่าการค้าชายแดน เป็นอันดับที่ 3 ในภาคอีสาน รองจากด่านศุลกากรมุกดาหาร และด่านศุลกากรนครพนม   ด่านแห่งนี้เป็นด่านสำคัญ  อยู่ตรงข้ามกับนครเวียงจันทน์ นครหลวงของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งมีประชากร 6 ล้านคน และเป็นเมืองที่เจริญที่สุดของลาว  มีจุดผ่านแดนสำคัญ 3 แห่ง คือสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 1 ด่านพรมแดนรถไฟหนองคาย และด่านพรมแดนหายโศก  มีจุดผ่อนปรน 4 แห่ง คือ จุดผ่อนปรนบ้านหม้อ จุดผ่อนปรนบ้านม่วง จุดผ่อนปรนบ้านชุมพล และจุดผ่อนปรนบ้านเปงจาน มีสนามบินที่อยู่ในความรับผิดชอบ 2 แห่งคือสนามบินอุดรธานี และสนามบินขอนแก่น ปี 2562  มีมูลค่าการค้าชายแดนทั้งนำเข้าและส่งออก กว่า 60,000 ล้านบาท สินค้าที่นำเข้าสูงสุดคือพลังงานไฟฟ้า  สินค้าส่งออกสูงสุดคือน้ำมัน รถยนต์และเหล็ก โดยมีมูลค่าการส่งออกกว่า 55,000 ล้านบาท ที่ผ่านมาพบว่าชาวลาวชอบเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยและมาซื้อเครื่องอุปโภคบริโภค มีอัตราผ่านแดนประมาณ 5 ล้านคนต่อปี ปีที่ผ่านมาสามารถจับกุมผู้ขายีสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์กว่า 200 ล้านบาทหรือกว่า 200 คดี โดยได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน นำระบบ e-lock มาเพิ่มประสิทธิภาพควบคุมสินค้าผ่านแดนและตรวจสอบ การเคลื่อนที่ของตู้สินค้าตลอดการขนส่ง ในปี 2562 สามารถเก็บภาษีได้กว่า 647 ล้านบาท ลดลง 38 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 6 ภาษีที่เก็บได้ส่วนใหญ่มาจากเหมืองทอง ซึ่งลาวมีทองคุณภาพดีเป็นที่ต้องการของท้องตลาด   
สำหรับความท้าทายใหม่ปี 2564 มีรถไฟความเร็วสูงจากคุนหมิง-เวียงจันทน์ ซึ่งจะเปิดดำเนินการในวันที่ 2 ธันวาคม 2564  ซึ่งการเดินทางโดยรถไฟความเร็วสูง ต้นทุนถูกกว่า 2 เท่าใช้เวลา 15 ชั่วโมงในขณะที่รถยนต์ใช้เวลา 3 วัน ขณะที่รัฐบาลไทยก็มีโครงการที่จะสร้างรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพมหานคร -หนองคาย ซึ่งจะแล้วเสร็จในปี 2571 หัวหน้าด่านศุลกากรหนองคายจึงได้เสนอโครงการ Multi model transportation หรือการขนส่งหลายรูปแบบ โดยมีโมเดล สินค้า ขนส่งจากแหลมท่าเรือแหลมฉบัง คนไทยขึ้นรถไฟไปหนองคาย และยกตู้สินค้าขึ้นเทรลเลอร์บรรทุกสินค้าส่งไปยังลาวแล้วส่งต่อไปยังจีน โครงการดังกล่าวพบว่า ผู้ประกอบการให้ความสนใจอย่างมาก  หากดำเนินการได้ จะสามารถลดค่าใช้จ่าย ในการขนส่งสินค้าได้ถึงเที่ยวละ 5,000 บาท เมื่อเทียบกับการขนส่งทางรถ

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน-ข่าว

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธนวันต์ ชุมแสง
ผู้เรียบเรียง : ธนวันต์ ชุมแสง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ