จังหวัดน่านประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2564

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 28 เม.ย. 2564
  • อ่าน : 155 ครั้ง

จังหวัดน่านประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2564

                         ที่ห้องประชุมเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายวิบูรณ์  แววบัญฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการ การบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ระดับจังหวัด ครั้งที่ 2/2564 เพื่อพิจารณากลั่นกรองอนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด จำนวน 25 โครงการ วงเงินงบประมาณ 72,352,804 บาท  

                         ในปัจจุบัน ชาวเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดน่าน ยังได้มีการรวมตัวกัน ในการจัดตั้งกลุ่มทำการเกษตรผลไม้ตามฤดูกาล เกือบทุกชนิด ในพื้นที่ทุกอำเภอ ของจังหวัดน่าน  ในพื้นที่โครงการเกษตรแปลงใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดน่าน  โดยเกษตรกร ได้มีการพัฒนาผลผลิต ด้านการเกษตร ในหลากหลายรูปแบบ เพื่อยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด  มีเกือบทุกชนิด อาทิ เกษตรแปลงใหญ่ข้าวอินทรีย์ในพื้นที่อำเภอท่าวังผา เกษตรแปลงใหญ่ชาวสวนมะนาว ในพื้นที่อำเภอสองแคว เกษตรแปลงใหญ่ชาวสวนลำในในพื้นที่อำเภอเชียงกลาง เกษตรแปลงใหญ่ชาวสวนมะม่วงในพื้นที่อำเภอปัว และเกษตรแปลงใหญ่ ชาวสวนจิ้นจี่ –มะม่วงอำเภอภูเพียง 

                                                ตามที่คณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับอำเภอเสนอ ซึ่งที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมจำนวน 19 โครงการ ให้ทบทวนโครงการใหม่ จำนวน  6 โครงการ โดยมีคณะกรรมการบริหารโครงการฯ ระดับจังหวัด และระดับอำเภอเสนอ ซึ่งที่ประชุมพิจารณาเห็นชอบและอนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 19 โครงการ ให้ทบทวนโครงการใหม่ 6 โครงการ   ซึ่งคณะกรรมการการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัด เพื่อขอความเห็นชอบและอนุมัติแผนการดำเนินงาน ของการใช้จ่ายงบประมาณเกษตรแปลงใหญ่     ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวเกษตรกร แปลงใหญ่ ได้มีการพัฒนาศักยภาพด้านผลผลิตการเกษตรในทุกมิติ เพื่อยกระดับแปลงใหญ่ ด้วยเกษตรสมัยใหม่ ในการเชื่อมโยงตลาดโลก ต่อไป

                                                               ……………………………………….

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมาน สุทำแปง
ผู้เรียบเรียง : ธนวันต์ ชุมแสง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ