น่าน จัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 เพื่อติดตามการดำเนินการตามแผนประชาสัมพันธ์แห่งชาติในปี 2564

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 28 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 144 ครั้ง

ที่ห้องเจ้าฟ้าอัตถวรปัญโญ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดน่าน จังหวัดน่าน โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน จัดประชุมคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีนางสาวธนวันต์ ชุมแสง ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน และคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดน่าน ครั้งที่ 3 เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และการเสนอของบประมาณด้านการประชาสัมพันธ์ ในปี พ.ศ.2566 โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วยนางสาวธนวันต์ ชุมแสง ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน และคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุม

นางสาวธนวันต์ ชุมแสง ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน เปิดเผยว่า คณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ (กปช.) ซึ่งมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน ได้เห็นชอบแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายและแผนการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2563 -2565 (ฉบับปรับปรุงให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ไปสู่การปฏิบัติในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รวม 4 แนวทาง โดยแนวทางที่ 1 มุ่งสร้างความตระหนักรู้และความเข้าใจของประชาชนต่อเรื่องสื่อสารที่สำคัญ จำนวน 8 เรื่อง แนวทางที่ 2 การสร้างความตระหนักรู้ ทัศนคติเชิงบวก และการมีส่วนร่วมของประชาชนไทยและชาวต่างประเทศต่อการต่างประเทศ จำนวน 7 เรื่อง แนวทางที่ 3 การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสาร พัฒนาสื่อสร้างสรรค์ เพื่อต่อต้านข่าวปลอมและสร้างการรู้เท่าทันสื่อให้กับประชาชน และแนวทางที่ 4 การยกระดับบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารมวลชนของประเทศ ให้มีความสามารถด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารดิจิทัล โดยผลการดำเนินการแผนปฏิบัติการประชาสัมพันธ์แห่งชาติระดับจังหวัด แต่ละหน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามแผน โดยปรับเปลี่ยนช่องทางการประชาสัมพันธ์ตามสถานการณ์ ให้คลอบคลุม แพร่หลาย เข้าถึงประชาชนผ่านช่องทางเผยแพร่ต่าง ๆ โดยในปีงบประมาณ 2564 นี้ แต่ละหน่วยงานสามารถดำเนินการได้ตามแผนที่วางไว้ ถึงแม้จะเกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในพื้นที่ หน่วยงานต่าง ๆ ได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบในการประชาสัมพันธ์ให้เข้ากับสถานการณ์ เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายในทุกช่องทางสื่อสาร ภายใต้มาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด สำหรับในปีงบประมาณ 2566 สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่าน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมเสนอแผนงานด้านการประชาสัมพันธ์ สนองนโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์จังหวัด และแผนพัฒนาจังหวัด โดยคลอบคลุมทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชน เศรษฐกิจ สังคม ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และอื่นๆ ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ เพื่อให้คลอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย

ด้านนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้ขอความร่วมมือเน้นประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ ในห้วงนี้ อาทิ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 การดำเนินการตามมาตรการ คำสั่งจังหวัด รณรงค์กักตัวอย่างถูกต้องปลอดภัย การเฝ้าระวังป้องกันดินโคลนถล่มในพื้นที่โดยเฉพาะในห้วงเดือนสิงหาคม ถึง กันยายนนี้ การส่งเสริมสินค้าทางการเกษตร รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ระวังการบริโภคเห็ดพิษ การป้องกันการระบาดของโรคลัมปีสกีนในโค กระบือ เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาจังหวัด และการบูรณาการร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว อันจะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวจังหวัดน่านต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ส.ปชส.น่าน
ผู้เรียบเรียง : ธนวันต์ ชุมแสง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ