จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 29 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 133 ครั้ง

จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา

                            ที่แปลงพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” ของนาง ดวงเดือน  คำยันต์   บ้านมอญ  หมู่ที่ 6 ตำบลและ อำเภอทุ่งช้าง จังหวัดน่าน นายนิวัฒน์  งามธุระ รองผู้วว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick off “จิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี”  ทั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 70 พรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2564

                             ตามที่ กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” และโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งกรมพัฒนาชุมชนได้ให้ความสำคัญ ในการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชน เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง  โดยมี จิตอาสา 904 วปร. นายชำนาญ บุดาสา พัฒนาการจังหวัดน่าน   พันเอกยุธิส  พันธ์ทวี ผู้บัญชาการหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 35 พันเอก รฐนนท์  รัตนะโสภณ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 31 สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นายสุจิโรจน์  คงเมือง นายอำเภอทุ่งช้าง    หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ   ประชาชนจิตอาสา เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

                            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ เพื่อให้ประชาชน มีความสมัครสมานสามัคคี มีความสุข และประเทศชาติมีความมั่นคงอย่างยั่งยืน เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงานจิตอาสา" เราทำความดีด้วยหัวใจ เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” ของจังหวัดน่าน   และทุกภาคส่วนเป็นไปอย่างต่อเนื่อง จึงได้รวมพลังความสามัคคีในการจัดกิจกรรมกิจกรรมเอามื้อในการขับเคลื่อนและขยายผลการพัฒนาพื้นที่และคุณภาพชีวิ ตามหลักทฤษฎีใหม่สู่ "โคก หนอง นา โมเดล”    ซึ่งเป็นกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์ และเป็นการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วน ได้ร่วมเรียนรู้เชิงปฏิบัติเกี่ยวกับ โคก หนอง นา โมเดล โดยการทำเกษตรซึ่งปลอดภัย ปราศจากการใช้สารเคมี นำไปสู่การสร้างแหล่งอาหารที่ปลอดภัยให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน รวมทั้งเป็นตันแบบ ในการบริหารจัดการพื้นที่การเกษตรบริหารจัดการน้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด สร้างอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้  แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนได้อย่างยั่งยืน   

                          โดยภายในกิจกรรม ประกอบด้วย การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การปลูกต้นไม้ ใช้สอย  และไม้ยืนต้น การปล่อยปลา   การปลูกหญ้าแฝก   การห่มดิน การทำฝายชะลอน้ำ การปลูกพืชผักสวนครัว เป็นต้น   ในการจัดกิจกรรมนี้ ได้ดำเนินตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจาย ของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019  (โควิด-19) ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนด อย่างเคร่งครัด

                                                             ..............................................................

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมาน สุทำแปง
ผู้เรียบเรียง : ธนวันต์ ชุมแสง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ