ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทยเชิญชวนเสนอชื่อบุคคลองค์กร เพื่อคัดเลือกเข้ารับประทานรางวัลจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ในงาน “เทียนส่องใจ” เนื่องในวันเอดส์โลก  

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 23 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 52 ครั้ง

                    สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน  ได้รับแจ้งจาก ดร.สายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลดีเด่นฯ ว่า ด้วยศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย ได้จัดงาน "เทียนส่องใจ" เนื่องในวันเอดส์โลกขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งในปีนี้ตรงกับวันพุธที่ 1 ธันวาคม 2564 ทางศูนย์วิจัยฯ ได้สรรหาเพื่อคัดเลือกบุคคล องค์กร ที่ทำคุณประโยชน์ให้กับสังคมในการทำงานด้านเอดส์ ทั้งการรณรงค์ให้ความรู้ การป้องกัน การดูแลรักษา ตลอดจนการส่งเสริมการอยู่ร่วมกันกับผู้ติดเชื้อเอซไอวี ทั้งในครอบครัว ชุมชน สังคม และการไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อเอซไอวี

                    ในการนี้ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน ภาครัฐและเอกชน เสนอชื่อบุคคล หรือองค์กร ที่ทำงานด้านเอดส์มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรับคัดเลือกจากคณะกรรมการผู้ทรงวุฒิฯ และเข้ารับประทานรางวัลจากพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ ประกอบไปด้วย รางวัลบุคคลดีเด่นด้านการแพทย์และสาธารณสุข บุคคลดีเด่นด้านสังคม สื่อสร้างสรรค์ดีเด่น  สถานประกอบการดีเด่น สถาบันการศึกษาดีเด่น องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นดีเด่น ครอบครัวดีเด่น และชมรมฯ หรือกลุ่มผู้ติดเชื้อดีเด่น โดยส่งผลงานพร้อมรูปภาพประกอบ เพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกไปที่ ศูนย์วิจัยโรคเอดส์ สภากาชาดไทย เลขที่ 104 ถนนราชดำริ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02 – 2516711 ต่อ 119  ภายในวันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม 2564

………………………………………………

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศรายุทธ ประเสริฐนิรมล
ผู้เรียบเรียง : ศรายุทธ ประเสริฐนิรมล
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ