ที่ประชุมอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดน่าน ชะลอการอนุมัติเงินกู้องค์กรเกษตรกรไว้ก่อน โดยจะเสนอขอใช้งบกลางประจำปี 2565 ต่อไป

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 24 ก.ย. 2564
  • อ่าน : 83 ครั้ง

นายสำเริง  แก้วเทพ ประธานอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม คณะอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมเจ้ามงคลวรยศ  ศาลากลางจังหวัดน่าน มีประเด็นที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ 
ตามที่สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรได้อนุมัติโอนเงิน ให้องค์กรที่ขอรับการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 8 องค์กร  งบกู้ยืม 8 โครงการ กว่า 6.8 ล้านบาท และได้มีการลงพื้นที่ชี้แจง ให้แก่องค์กรเกษตรกรที่ได้รับการอนุมัติโครงการ 4 องค์กร ประกอบด้วย กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเลี้ยงโคบ้านไร่  กลุ่มเกษตรกรผสมผสานบ้านอ้อย กลุ่มผู้เลี้ยงวัวบ้านหลับมืนพรวน และกลุ่มเห็ดท่าวังผา 
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดน่าน ชะลอการดำเนินการอนุมัติแผนหรือโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรขององค์กรเกษตรกรไว้ก่อน  โดยจะรวบรวมแผนหรือโครงการที่ชะลอไว้ทั้งหมด เสนอขอใช้งบกลางประจำปี 2565 ต่อไป
ในห้วงระยะที่ผ่านมา กฟก.น่าน ได้รับเอกสารยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงกรรมการองค์กรเกษตรกร 2 องค์กร คือ กลุ่มเกษตรพัฒนาและผลผลิตทางการเกษตรบ้านนาสา  อำเภอเวียงสา  และกลุ่มออมทรัพย์ผู้เลี้ยงสัตว์บ้านหัวทุ่ง  อำเภอนาน้อย
จากข้อมูล ปี 2542 ถึงปัจจุบัน มีองค์กรเกษตรกร 1,021 องค์กร ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร มีสมาชิกทั้งสิ้น 96,807 ราย สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดน่าน ได้สำรวจความมีอยู่จริงขององค์กรและสมาชิกภายในองค์กรเพื่อสะสางข้อมูลองค์กรและสมาชิกให้เป็นปัจจุบัน โดยจัดส่งหนังสือและแบบสำรวจรายชื่อสมาชิกของแต่ละองค์กรในช่วงเดือนสิงหาคม 2564  จำนวน 100 องค์กรมีสมาชิกรวม 8,109 ราย มีองค์กรส่งแบบสำรวจกลับมา 28 องค์กรสมาชิก 2,664 ราย ในจำนวนนี้มีผู้เสียชีวิต 93 ราย  โดยจะทยอยสำรวจจนกว่าจะครบ  ที่ประชุมมีมติเพิกถอนการเป็นสมาชิกของผู้ที่เสียชีวิตและองค์กรที่ไม่ตอบแบบสอบถามกลับมา
กฟก.น่านรับเอกสารยื่นขอเพิ่มสมาชิกองค์กรเกษตรกรระหว่างวันที่ 11 สิงหาคม ถึง 22 กันยายน 2564 จำนวน 3 องค์กร มีสมาชิกทั้งสิ้น 19 ราย ประกอบด้วยกลุ่มพัฒนาและผลผลิตทางการเกษตรบ้านนาสา อำเภอเวียงสา  กลุ่มออมทรัพย์ผู้เลี้ยงสัตว์บ้านหัวทุ่ง  และสหกรณ์การเกษตรเชียงกลางจำกัด
สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรสาขาจังหวัดน่านรับคำขอขึ้นทะเบียนหนี้เกษตรกรปี 2564 ระหว่าง 10 สิงหาคมถึง 23 กันยายน 2564 จำนวน 63 ราย 106 บัญชีมูลหนี้กว่า 9.9 ล้านบาท นอกจากนี้ ยังได้ตรวจสอบข้อมูลทะเบียนหนี้ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยกองทุนเรียบร้อยแล้วจำนวน 6 ราย 6 บัญชีมูลหนี้ 318,740 บาท จึงได้เพิกถอนการขึ้นทะเบียนหนี้ จำนวนนี้ 
 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อาชอำพล แก้ววิจิตร
ผู้เรียบเรียง : ธนวันต์ ชุมแสง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ