จังหวัดน่าน จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2564 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 21 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 62 ครั้ง

   ที่บริเวณกองบังคับการและบริการ กองอาสารักษาดินแดนจังหวัดน่านศูนย์ราชการจังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน   นำหัวหน้าส่วนราชการและพสกนิกรชาวจังหวัดน่าน ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ของชาติ ประจำปีปี 2564  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (สมเด็จย่า) เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและสนองพระราชปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อปลูกจิตสำนึก ให้ประชาชนในท้องถิ่น ได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ก่อให้เกิดความรักความหวงแหน ทรัพยากรป่าไม้ของตนเองและร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ การกำจัดวัชพืชบริเวณโคนต้นไม้ ริดกิ่ง พรวนดิน ใส่ปุ๋ย รดน้ำ เพื่อให้เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบ  อีกทั้งเป็นการบำรุงรักษาต้นไม้ให้เจริญเติบโตงอกงาม อันเป็นการสนองพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ อีกทั้งเพื่อปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนได้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว และฟื้นฟูพื้นที่เสื่อมโทรมให้มีความอุดมสมบูรณ์ต่อไป
                             ตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2533   ได้กำหนดให้วันที่ 21 ตุลาคมของทุกๆปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ให้เป็นวันบำรุงรักษาต้นไม้ประจำปีของชาติ  สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ทรงมีพระราชปณิธานอย่างแรงกล้าที่จะฟื้นฟูความสมดุลของธรรมชาติ ทรงอุทิศพระวรกาย โดยไม่ทรงเห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย อยู่ตลอดพระชนม์ชีพ ในการพัฒนาชนบทของประเทศ   โดยเฉพาะการฟื้นฟูสมดุลของธรรมชาติที่สูญเสียไป เนื่องจากการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่า    สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  พระองค์ทรงปลูกต้นไม้อย่างต่อเนื่องตลอดมา   และทรงงานปลูกต้นไม้ด้วยพระองค์เองทุกขั้นตอนตั้งแต่ทรงเพาะกล้าไม้ ทรงปลูกต้นไม้ที่เพาะและทรงบำรุงรักษาต้นไม้ที่ปลูกไว้   ซึ่งเป็นหลักการปลูกต้นไม้ที่ถูกต้องและเป็นแบบอย่างให้แก่พสกนิกรชาวไทยตลอดมา  
 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมาน สุทำแปง
ผู้เรียบเรียง : สมาน สุทำแปง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ