สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)จัดกิจกรรม "การนำเสนอภาพอนาคตและรับฟังความคิดเห็น" ร่วมมองภาพอนาคตการใช้ชีวิตกับเทคโนโลยีในจังหวัดน่าน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 22 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 84 ครั้ง

ที่ข่วงน้อย อ.เมืองน่าน จ.น่าน สถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)จัดกิจกรรม "การนำเสนอภาพอนาคตและรับฟังความคิดเห็น" ร่วมมองภาพอนาคตการใช้ชีวิตกับเทคโนโลยีในจังหวัดน่าน 2031 (The Future of Living Technology in Nan 2031) มุ่งศึกษาและจัดทำภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนานวัตกรรม เชิงสังคม (Social Foresight) ของจังหวัดน่าน ในอีก 10 ปีข้างหน้า ภายใต้โครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม (Social Foresight) ในพื้นที่จังหวัดน่าน โดยมีดร.ชัยธร ลิมาภรณ์วณิชย์ผู้อำนวยการฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม

ผศ.ดร.สันธิวัฒน์ พิทักษ์พล ผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ม.พะเยา กล่าวว่า จากความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างก้าวกระโดด ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ รูปแบบใหม่ๆ ทั้งในระดับชุมชนและเมือง รวมถึงเกิดขึ้นรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน โดย บางครั้งก่อตัวขึ้นเป็นปัญหาและโจทย์เร่งด่วนที่รอการแก้ไข นวัตกรรมเชิงสังคม (Social Innovation) จึงเป็นสิ่งที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากในฐานะเครื่องมือที่ช่วยแก้ปัญหา ยกระดับคุณภาพชีวิต สร้างโอกาสและความเสมอภาคในสังคม เพื่อให้เกิดการเตรียมความพร้อมในการวางแผนการพัฒนาในพื้นที่รวมถึงการออกแบบ แนวทางแก้ปัญหาโดยอาศัยนวัตกรรมเชิงสังคม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จึงมี แนวคิดในการนำ การมองอนาคต (Foresight) มาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการพัฒนาในระดับพื้นที่

สำหรับโครงการศึกษาภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนานวัตกรรมเชิงสังคม (Social Foresight) ในพื้นที่จังหวัดน่าน จัดทำเพื่อศึกษาและระบุปัจจัยและแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสำคัญ (Mega trend) ที่จะส่งผล กระทบต่อพื้นที่ ในระยะ 10 ปีข้างหน้า ในมิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ สังคม เทคโนโลยี เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และนโยบายภาครัฐ รวมถึงสะท้อนภาพความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับพื้นที่ ความเป็นอยู่และวิถีชีวิต  ศึกษาและจัดทำภาพอนาคตแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เพื่อการพัฒนานวัตกรรม เชิงสังคม (Social Foresight) ของจังหวัดน่าน ในอีก 10 ปีข้างหน้า รวมทั้งกำหนดนโยบายและ แผนการดำเนินงานการพัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องกับภาพอนาคต และเพื่อสร้างความตระหนักกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องให้เห็นถึงความสำคัญของการเตรียมความ พร้อมสำหรับรับมือการเปลี่ยนแปลงในอนาคต

โดยในวันนี้ได้จัดเวทีเสวนาและรับฟังความคิดเห็น ในหัวข้อ “ร่วมมองภาพอนาคตการใช้ชีวิตในจังหวัดน่าน 2031” และการประกาศผลรางวัลกิจกรรมการประกวดเขียนเรียงความ วาดภาพ และคลิปวิดีโอ นอกจากนี้ยังได้จัดแสดงนิทรรศการการนำเสนอภาพอนาคต ณ ลานสนามหญ้า ข่วงน้อย อ.เมืองน่าน ระหว่างวันที่ 22-24 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 17.00 - 21.00 น. อีกด้วย

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ส.ปชส.น่าน
ผู้เรียบเรียง : ธนวันต์
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ