สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 เปิดอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน จังหวัดน่าน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 26 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 46 ครั้ง

                        ที่ห้องประชุมเวทีวิชาการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1 อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ “โครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน” ระดับสถานศึกษา สังกัดสำนักงานลูกเสือจังหวัดน่าน รุ่นที่ 3 - 4 ประจำปี 2564 ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ หลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน และพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือให้สามารถฝึกอบรมลูกเสือ และตั้งหน่วยลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ในสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือน้อมนำหลักการและวิธีการของโครงการจิตอาสาพระราชทาน ไปจัดกิจกรรมจิตอาสาในสถานศึกษาและชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีวิทยากร แกนนำ ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ประจำจังหวัด ผู้อำนวยการฝึกและวิทยากรประจำกลุ่ม บุคลากรทางการลูกเสือ บรรยายให้ความรู้ โดยมีผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน สังกัดสำนักงานลูกเสือจังหวัดน่านจำนวน 59 คนจาก 32 สถานศึกษาเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้

                   สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ เป็นการฝึกอบรมตามหลักสูตร “ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน” มิใช่วิธีเดียวที่จะสามารถปลูกฝัง ถ่ายทอดให้เกิดคุณลักษณะที่ดีงามของความเป็นลูกเสือจิตอาสาพระราชทานได้ สถานศึกษาที่อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการจึงต้องวางแผน จัดทำกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานให้กับลูกเสือ เนตรนารี อย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการฝึกฝน อบรมบ่มเพาะ รวมทั้งการกล่อมเกลาจิตใจให้ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เป็นผู้ที่มีลักษณะซึ่งบ่งบอกถึง ความเสียสละ ความเชื่อมั่น ความจงรักภักดีต่อสถาบันหลัก ที่ให้ฝังลึกลงไปในจิตใจและการประพฤติปฏิบัติอย่างยั่งยืนถาวร จนลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเหล่านี้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ เป็นสมาชิกของครอบครัว สังคมและประเทศชาติที่มีคุณภาพ 

                      สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานหลักสูตร และพระราชทานตราสัญลักษณ์ลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2564 สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จึงได้กำหนดจัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทานเพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือน้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยการส่งเสริมสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกที่ดี ให้กับลูกเสือได้ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ มีจิตสาธารณะตามกฎและคำปฏิญาณของลูกเสือ และขยายผลโครงการสู่สถานศึกษาทั่วประเทศ

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศรายุทธ ประเสริฐนิรมล
ผู้เรียบเรียง : ศรายุทธ ประเสริฐนิรมล
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ