สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ประชุมสัมมนา การกิจกรรมการศึกษาและรวบรวมข้อมูลมรดกวัฒนธรรมผ้าล้านนาตะวันออกตามโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 2

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 27 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 37 ครั้ง

สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่าน ประชุมสัมมนา การกิจกรรมการศึกษาและรวบรวมข้อมูลมรดกวัฒนธรรมผ้าล้านนาตะวันออกตามโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ 2

                                ที่โรงแรมน้ำทอง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต รักษาราชการแทนผู้ว่าจังหวัดน่าน  เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนากิจกรรมการศึกษาและรวบรวมข้อมูลมรดกวัฒนธรรมผ้าล้านนาตะวันออกตามโครงการบูรณาการ          การท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด ภาคเหนือตอนบน 2 เพื่อศึกษาและรวบรวมมรดกวัฒนธรรมผ้าล้านนาตะวันออก  อีกทั้ง เพื่ออนุรักษ์ รักษารากเหง้าของผ้าล้านนาตะวันออกไว้เพื่อให้เป็นมรดกภูมิปัญญาและมีการสืบทอดอย่างยั่งยืน อีกทั้ง เพื่อต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่ม ของมรดกทางวัฒนธรรมผ้าล้านนาตะวันออกให้ สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าและเพิ่มรายได้สู่ชุมชนในพื้นที่อย่างยั่งยืน ต่อไป

                                 ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ได้อนุมัติโครงการ  ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2564  ให้ดำเนินการโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัด  ในกิจกรรม: การศึกษาและรวบรวมข้อมูล  มรดกวัฒนธรรมผ้า  ล้านนาตะวันออก  โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุม จำนวน 100 คน ประกอบด้วย ปราชญ์ ผู้รู้ด้านผ้าล้านนาตะวันออก บุคลากรของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและผู้ที่เกี่ยวข้องในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (น่าน แพร่ พะเยา เชียงราย   โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิด้านผ้าล้านนาตะวันออก จากจังหวัดน่าน แพร่ พะเยา เชียงราย อาทิ รองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์  ปรางค์วัฒนากุล ประธานกรรมการศูนย์ล้านนาศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  อาจารย์อรรถพงษ์  ประดิษฐ์พงษ์ นายสิทธิพันธุ์  เหรา  ผู้ทรงคุณวุฒิผ้าล้านนาจากจังหวัดแพร่ นายเทิดศักดิ์  อินแสง  ผู้ทรงคุณวุฒิผ้าล้านนาจากจังหวัดน่าน นายสุริยา  วงค์ชัย  ผู้ทรงคุณวุฒิผ้าล้านนาจากจังหวัดเชียงราย   และนายนริศ  ศรีสว่าง หัวหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรมล้านนา มหาวิทยาลัยพะเยา   มาเป็นวิทยากร  ทั้งนี้ เพื่อให้ศึกษาและรวบรวมข้อมูลมรดกวัฒนธรรมผ้าล้านนาตะวันออก  ตามโครงการบูรณาการการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2   ต่อไป

                                                         ........................................................................

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมาน สุทำแปง
ผู้เรียบเรียง : ศรายุทธ ประเสริฐนิรมล
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ