กอ.รมน.จังหวัดน่าน จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับสื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่น จังหวัดน่าน ปี 2564 ที่ร่วมสนับสนับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ครบถ้วน ในสถานการณ์โควิด-19

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 27 ต.ค. 2564
  • อ่าน : 75 ครั้ง

      บ่ายวันนี้ (27 ตุลาคม 2564) ที่ห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน พ.อ.นิรันดร์ชัย ทิพย์กาญจนกุล รองผู้อำนวยการ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน (รอง ผอ.รมน.จังหวัดน่าน) เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับสื่อมวลชนท้องถิ่นดีเด่น จังหวัดน่าน โดยมีนางสาวธนวันต์ ชุมแสง ประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน นายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน สื่อมวลชน และนายทหารร่วมเป็นเกียรติและแสดงความยินดี 
       สืบเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายน ที่ผ่านมาทำให้เกิดผลกระทบแก่ประชาชนเป็นวงกว้าง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดน่าน ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมทั้งสื่อมวลชน ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ข้อเท็จจริง ให้กับประชาชนในพื้นที่สามารถเข้าถึงและได้รับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน รวมทั้งยังเป็นการสร้างการรับรู้ตามนโยบายของรัฐบาล และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. อย่างกว้างขวาง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวถือเป็นการสร้างความมั่นคง ด้านข้อมูลข่าวสารให้กับประเทศชาติ 
        ศูนย์เสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน ภาค 3 จึงได้พิจารณา
คัดเลือกสื่อมวลชนทั้ง 17 จังหวัด ที่ได้ร่วมกับส่วนราชการในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เพื่อเป็นการ ประกาศเกียรติคุณให้แก่สื่อมวลชนที่ได้รับคัดเลือก และร่วมปฏิบัติหน้าที่ โดยแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ได้แก่ สื่อมวลชนประเภทโทรทัศน์ดีเด่น , วิทยุดีเด่น , สิ่งพิมพ์ดีเด่น และโซเชียลมีเดียดีเด่น ซึ่งในส่วนของจังหวัดน่านมีผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 6 คน ประกอบด้วย สื่อมวลชนประเภทโซเชียลมีเดียดีเด่น ได้แก่ นายกัมปนาท พอจิต สื่อสารออนไลน์ เพจประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน นางสาวณัฐชานันท์ สิริธัญโรจน์ ผู้สื่อข่าวช่อง 7 ประจำจังหวัดน่าน และร.อ. ธนกฤต นันทชัยศรี นักจัดรายการวิทยุแห่งประเทศไทย จังหวัดน่าน สื่อมวลชนประเภทโทรทัศน์ดีเด่น ได้แก่ นายอภิศักดิ์ นิธิพงษ์พานทอง ผู้สื่อข่าวทีวี ช่องไทยพีบีเอส ประจำจังหวัดน่าน , สื่อมวลชนประเภทวิทยุดีเด่น ได้แก่ จ.ส.อ.ประมุข สำโรง นักจัดรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก กองทัพภาคที่ 3 จังหวัดน่าน , สื่อมวลชนประเภทสิ่งพิมพ์ดีเด่น ได้แก่ ร.ต.อ.สถิตย์ ศรีประสม สมาคมสื่อมวลชนจังหวัดน่าน 
         รอง ผอ.รมน.จังหวัดน่าน กล่าวแสดงความชื่นชมในการปฏิบัติงานของสื่อมวลชน ที่เสียสละเวลา และทุ่มเทความสามารถในการทำงานในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การตรวจคัดกรองผู้เดินทางการเข้าสู่จังหวัดน่าน ผ่านระบบระบบแอพพลิเคชั่น น่านปลอดภัย ร่วมทั้งสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ให้ประชาชนจังหวัดน่านได้รับข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : อาชอำพล แก้ววิจิตร
ผู้เรียบเรียง : ธนวันต์ ชุมแสง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ