พม.น่าน Kick off "ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล" เพื่อยกระดับ การทำงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการการให้บริการสวัสดิการสังคมของหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม.

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 24 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 470 ครั้ง

                         วันนี้ 24 ม.ค. 65  ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองจัง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่านเรียน นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด หัวหน้าสำนักงานจังหวัดน่าน  เป็นประธานเปิดโครงการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคม เพื่อบูรณาการการให้บริการด้านสวัสดิการสังคมของกระทรวง พม. ในพื้นที่ตำบลเมืองจัง (Kick off การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล) และมอบเงินสงเคราะห์ให้แก่กลุ่มต่างๆ โดยมีนางอัญชรินทร์ กลิ่นศิริ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดน่าน ในนามของคณะผู้จัดโครงการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมเพื่อบูรณาการการให้บริการด้านสวัสดิการสังคมของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในพื้นที่ตำบลเมืองจัง (Kick off การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล) กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรม โดยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย เด็กและเยาวชน สตรีคนพิการ ผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบางรายครัวเรือน อาสาสมัครด้านการพัฒนาสังคม(อพม, อสม.) ผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น ในพื้นที่ตำบลเมืองจัง เจ้าหน้าที่ อบต.เมืองจังและเจ้าหน้าที่หน่วยงาน One Home พม.น่าน รวมทั้งสิ้น จำนวน 200 คน โดยกิจกรรมในโครงการประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ในงานครอบครัวและงานผู้สูงอายุ การมอบเงินสงเคราะห์ การจัดนิทรรศการผลการดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเมืองจัง บูธผลการดำนินงานของหน่วยงานOne home พม.น่าน และการแสดงของสภาเด็กและเยาวชน

                     ในปีงบประมาณ 2565 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กำหนดนโยบายพัฒนาศูนย์ด้านการพัฒนาสังคมในจังหวัดให้เป็น "ศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล" เพื่อยกระดับ การทำงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการการให้บริการสวัสดิการสังคมของหน่วยงานสังกัดกระทรวง พม.ทุกกรม ณ จุดเดียว เป็นองค์รวมหรือการให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ(One Stop Service) อันครอบคลุมบริการสวัสดิการสังคมและบริการอื่น ๆที่จำเป็นสำหรับประชาชนอย่างหลากหลาย และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างทั่วถึงและรวดเร็ว โดยศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ได้นำแนวคิดการพัฒนาให้บริการสังคมแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว และแนวคิดการใช้ชุมชนเป็นฐานในการให้บริการมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา และยกระดับกลไกการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในระดับพื้นที่ให้เป็นศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล เพื่อจัดสวัสดิการสังคมให้แก่ประชาชนกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัยในทุกมิติแบบองค์รวม  

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศรายุทธ ประเสริฐนิรมล
ผู้เรียบเรียง : ศรายุทธ ประเสริฐนิรมล
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ