จังหวัดน่าน มีมติเลื่อนการจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่านออกไปอีก 1 เดือน โดยยังคงมีกิจกรรมและนิทรรศการของภาครัฐและเอกชนจัดแสดงอย่างน่าสนใจ

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 24 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 1053 ครั้ง

ที่ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ศาลากลางจังหวัดน่าน นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่าน ประจำปี 2565 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นคณะทำงานในด้านต่างๆ รวม 19 คณะ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้จากภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รัฐบาลมีนโยบายที่ไม่ให้มีการรวมกลุ่มของคนหมู่มาก จังหวัดน่านจะมีมติเลื่อนการจัดงานประจำปีและของดีเมืองน่านออกไปอีก 1 เดือนโดยจะจัดในระหว่างวันที่ 10-20 มีนาคม 2565 งานจะจัดที่บริเวณเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือ
เพื่อส่งเสริมพัฒนาการผลิตภาคเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP ของท้องถิ่น  อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นและชนเผ่าต่างๆ  เพื่อจัดแสดงนิทรรศการตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร  ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดน่าน  และจัดหารายได้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านสาธารณกุศลของเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน

กิจกรรมเด่นในงาน ประกอบด้วย การจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน การประกวดธิดาชนเผ่า  การประกวดนางสาวน่าน  การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งประเภทกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน  แพทย์ประจำตำบล  และสารวัตรกำนัน   การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การออกร้านของเหล่ากาชาดจังหวัดน่าน และการจำหน่ายสลากกาชาดการกุศล เพื่อจัดหารายได้สมทบทุน เพื่อใช้ในงานสาธารณกุศลของสำนักงานกาชาดจังหวัดน่าน
กิจกรรมจะจัดภายใต้การมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเคร่งครัด มีการแสดงของศิลปินสลับสับเปลี่ยนมาประกอบกับกิจกรรมต่างๆตลอด 10 วัน 10 คืน โดยปีนี้จะมีสินค้าของเครือ บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด มาจำหน่ายในงานในราคาถูกด้วย 

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่าน-ข่าว

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ปชส.น่าน
ผู้เรียบเรียง : ธนวันต์ ชุมแสง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ