สดช. ประกาศใช้แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ 1 

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 25 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 84 ครั้ง

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แจ้งว่า คณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ ได้ประกาศใช้แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ 1 และสำนักงานคณะกรรมดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สดช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติ ได้ดำเนินการนำแผนปฏิบัติฯ ดังกล่าวเข้าระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) ณ ไตรมาสที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เรียบร้อยแล้ว ซึ่งถือเป็นการประกาศใช้แผนปฏิบัติว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ 1 ตามแนวทางการจัดทำแผนระดับ 3 ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สิริลักษณ์ ยาผาง
ผู้เรียบเรียง : สิริลักษณ์ ยาผาง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ