สถานีพัฒนาที่ดินน่าน จัดกิจกรรมรณรงค์ไถกลบตอซังพืช ภายใต้โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จังหวัดน่าน ประจำปี 2565

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 26 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 158 ครั้ง

สถานีพัฒนาที่ดินน่าน จัดกิจกรรมรณรงค์ไถกลบตอซังพืช ภายใต้โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จังหวัดน่าน ประจำปี 2565

                            ที่บ้านไผ่งาม หมู่ที่ 1 ตำบลส้าน อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ดร.สถาพร  ใจอารีย์  รองอธิบดีด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน    เป็นประธานเปิดกิจกรรมงานการรณรงค์ไถกลบตอซังพืช ภายใต้โครงการส่งเสริมการไถกลบและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจังหวัดน่าน ประจำปี 2565                            เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นเกษตรกร ลด ละ เลิก การเผาพืช ทุกชนิด และดำเนินการไถกลบเศษวัสดุทางการเกษตร ที่มีการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการปลูกข้าว ข้าวไร่ ข้าวโพด และถั่ว เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รู้ถึงประโยชน์จากการไถกลบตอซังพืช รวมทั้งส่งเสริมและบริหารจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรตามหลักวิชาการ การอนุรักษ์ทรัพยากรดินและน้ำให้สามารถใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน          

                             พร้อมกันนี้ ดร.สถาพร  ใจอารีย์  รองอธิบดีด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน ได้เยี่ยมชมกิจกรรมต่างๆ อาทิการสาธิตการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อนำไปใช้กับผลิตผลทางการเกษตร ทั้งยังเป็นการการปรับปรุงบำรุงดิน และฟื้นฟูดินที่เสื่อมโทรม และการผลิตน้ำหมักชีวภาพจากสารเร่งพด. โดยมี ข้าราชการทหาร ตำรวจประชาชน และเด็กนักเรียน ในพื้นที่มาเยี่ยมชม และเรียนรู้จากกิจกรรมเป็นจำนวนมาก  พร้อมขอความร่วมมือจากประชาชน ลดและไม่มีการเผาเศษไม้ใบไม้ เศษหญ้า วัชพืช ไม่จุดไฟเผาป่า การสร้างแรงจูงในในการท้าปุ๋ยหมักให้เกษตรกรท้าไว้ใช้เอง โดยการน้าเศษวัสดุจากพื้นที่เกษตรกรรม เช่น ฟางข้าว ซังข้าวโพด เป็นต้น มาทำปุ๋ยหมัก จะเป็นการลดปัญหาการเผาเศษวัสดุได้ทางหนึ่ง ทั้งยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่วัสดุเหล่านั้นและ เพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดินอีกด้วย   ได้สาธิตการไถนา   พร้อมกันนี้  ได้ร่วมกับหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ ลงมือหว่านเมล็ดปอเทือง  เพื่อสร้างปุ๋ยพืชสด ในการปรับปรุงบำรุงดินให้แก่เกษตรกรด้วย

                            จากปัญหาหมอกควัน ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือ    นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้ให้นโยบายกับเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดิน ในพื้นที่จังหวัดทางภาคเหนือ เร่งออกให้คำแนะนำและรณรงค์ให้เกษตรกรไถกลบตอซัง เพื่อนำเศษพืชลงไปในดิน แทนการเผา เนื่องจากการเผาก่อให้เกิดหมอกควันและฝุ่นละอองในอากาศ   ซึ่งฝุ่นละออง ก่อให้เกิดปัญหาตามมา  ไม่ว่าปัญหา ด้านสุขภาพ ปัญหาด้านการจราจร ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม  และการเผายังได้ทำลาย สิ่งมีชีวิตในดิน ที่เป็นประโยชน์ต่อพืช  ทำให้เกิดความเสื่อมโทรม ของดินและพืช พร้อมทั้งรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกร ให้หันมาไถกลบลงไปในดิน เพื่อให้เศษพืชเหล่านั้นเน่าสะลายเป็นอินทรียวัตถุปรับปรุงบำรุงดิน ทำให้ประหยัดการใช้ปุ๋ยได้อีกทางหนึ่ง

                                                                 ..............................................................

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมาน สุทำแปง
ผู้เรียบเรียง : ธนวันต์ ชุมแสง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ