จังหวัดน่าน มอบโล่ห์รางวัล ประชุมประจำเดือนมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่หัวหน้าส่วนราชการ ในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 27 ม.ค. 2565
  • อ่าน : 146 ครั้ง

                             ที่ห้องประชุมพระเจ้าสุริยพงษ์ผริตเดช ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดน่าน นายวิบูรณ์  แววบัณฑิต  ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในการมอบรางวัล ตามที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาได้ดำเนินการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี2565 จำนวน 5 รางวัล ประกอบด้วย  รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อเชิดชูเกียรติ จารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ   รางวัลครูผู้สอนดีเด่น รางวัลคุรุสดุดี รางวัลผลงาน "หนึ่งโรงเรียนหนึ่งนวัตกรรม " และรางวัลผลงานวิจัยของคุรุสภา  เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2564   ทั้งนี้ เพื่อเชิดชูเกียรติแก่คณะครู ต่อไป 
                             นอกจากนี้ ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านได้มอบรางวัลให้กับบุคคลที่เข้าร่วมกิจกรรม ตามที่สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านได้จัดขึ้น เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติและเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคคล  ประเภทต่างๆ อาทิ การมอบรางวัลการประกวดสื่อสร้างสรรค์ส่งเสริมเครือข่ายครอบครัวคุณธรรม หัวข้อ "เรื่องดี ๆ ที่บ้านฉัน" ตามโครงการเสริมสร้างเอกลักษณ์ความเป็นไทย  เพื่อส่งเสริมให้เกิดการสื่อสาร ความเข้าใจอันดีในครอบครัวก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี ช่วยเหลือเกื้อกูลให้ครอบครัวเป็นสถาบันแรกและสถาบันหลักอย่างแท้จริงในการกล่อมเกลาคนในสังคมหรือสมาชิกในครอบครัวให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีพฤติกรรมและค่านิยมที่ดี   โดย รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ทีม Focus โรงเรียนทุ่งช้าง (คู่แม่ลูก)รางวัลรองชนะเลิศ   เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร ได้แก่ ทีมพริกแด้ โรงเรียนหนองบัวพิทยาคม อำเภอท่าวังผา รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมเกียรติบัตรได้แก่ ทีมนายธนากร พุฒหมื่น โรงเรียนทุ่งช้าง อำเภอทุ่งช้าง  
                          พร้อมกันนี้ ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประจำเดือน มกราคม 2565 เพื่อเริ่งรัดติดตามผลการดำเนินงานโครงการ ต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างเต็มที่ และทำให้งานบรรลุผลสำเร็จไปได้ด้วยดี โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ในการจัดการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่สร้างความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดน่าน ซึ่งในของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดน่าน  ตามนโยบายของรัฐบาล ในการลดปัญหาฝุ่นละอองมลพิษทางอากาศ  โดยให้แต่ละอำเภอดำเนินงานตามนโยบายประกาศจังหวัดน่าน เกี่ยวกับกำหนดประกาศการห้ามเผาระหว่างวันที่ 15 กุมภาพันธ์จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2565 เป็นเวลา 60 วัน ในการจัดการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดน่านด้วย
                              ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ได้กล่าวขอบคุณทุกภาคส่วนที่ได้ร่วมมือกันทำงานจนประสบผลสำเร็จ โดยเฉพาะการปฏิบัติงานในการป้องกันของโรคระบาดโรควิด 19 ที่ผ่านมา ประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้เดินทางเข้ามาในพื้นที่เป็นจำนวนมาก ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ทำการรณรงค์ ในด้านการเกิดอุบัติภัยในด้านต่างๆด้วย  และขอให้ ทุกภาคส่วนได้มีความพร้อมในการทำงานและประสานการทำงานร่วมกัน ขอให้มีการตรวจสอบอย่างถูกต้องและชัดเจน เพื่อให้งานขับเคลื่อนไปอย่างเรียบร้อยและป้องกันความผิดพลาดทีอาจเกิดขึ้นได้

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ส.ปชส.น่าน
ผู้เรียบเรียง : ธนวันต์ ชุมแสง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ