สำนักงาน ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ประชุมหารือสรุปปัญหาหลังจากได้ลงพื้นที่ มีการร้องเรียน เกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่สาธารณะประโยชน์  การบุกรุกเขตล้ำลำน้ำ ที่ดินของรัฐในพื้นที่อำเภอปัว จังหวั

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 3 ส.ค. 2565
  • อ่าน : 898 ครั้ง

                                 ที่ห้องประชุมพระเจ้ามหาพรหมสุรธาดา ชั้น 6 ศาลากลางจังหวัดน่าน   นายกฤชเพชร  เพชระบูรณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน พร้อมด้วย  นายสุพจน์  ศรีงามเมือง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการสำนัก ป.ป.ช. ภาค 5   พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ  ประชุม หารือสรุปปัญหา หลังจากได้ลงพื้นที่ มีการร้องเรียน เกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่สาธารณะประโยชน์  การบุกรุกเขตล้ำลำน้ำ ที่ดินของรัฐพื้นที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน ร่วมกับ  องค์กรปกครองท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง   หลังจากได้ลงพื้นที่อำเภอปัว จัดเก็บข้อมูลเพื่อวิเคราะห์สภาพปัญหาและข้อเท็จจริงตามประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านทรัพยากรธรรมชาติ (การรุกล้ำลำน้ำ /ที่ดินของรัฐ)  การรุกล้ำลำน้ำปัว พื้นที่อำเภอปัว จังหวัดน่าน  บริเวณลำน้ำปัว ตำบลเจดีย์ชัย และฝายน้ำปัว ตำบลสถาน อำเภอปัว   

                              จากสภาพปัญหา คือผู้ประกอบการรีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านกาแฟ สร้างสิ่งปลูกสร้างที่อาจจะเป็นการล่วงล้ำลำน้ำ มีการปิดกั้นลำน้ำและกั้นพื้นที่ไม่ให้ประชาชนทั่วไปใช้ประโยชน์จากลำน้ำ ซึ่งได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลด้วยดีจากผู้ประกอบการ โดยพบว่าบางรายอาจจะไม่ทราบถึงกฎเกณฑ์แม้มิได้ทำความผิด แต่ก็เป็นการป้องปรามไม่ให้เกิดปัญหาแล้วมาแก้ไขที่หลังอย่างกรณีที่เกิดขึ้นที่สปัน/และบ้านสะกาด กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการให้อนุญาต  ตามคำร้องขอตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด และการกระทำล่วงล้ำลำน้ำโดยไม่มีการขออนุญาต ซึ่งจะมีการประชุมหารือร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ป.ป.ช.ส่วนกลาง สนง.ป.ป.ช.ภาค 5 สนง.ป.ป.ช. จังหวัดน่าน และภาคประชาชนชมรม STRONG(สตรอง)จิตพอเพียงต้านทุจริต ในการร่วมกันในการดำเนินงานการแก้ไขปัญหา   และความเสี่ยงต่อการทุจริตด้านทรัพยากรธรรมชาติ  กรณีการรุกล้ำลำน้ำปัว พื้นที่อำเภอปัว   ปัญหา คือผู้ประกอบการรีสอร์ท ร้านอาหาร ร้านกาแฟ สร้างสิ่งปลูกสร้างที่อาจจะเป็นการล่วงล้ำลำน้ำ มีการปิดกั้นลำน้ำและกั้นพื้นที่ไม่ให้ประชาชนทั่วไปใช้ประโยชน์จากลำน้ำ

                            ซึ่งได้รับความร่วมมือในการให้ข้อมูลด้วยดีจากผู้ประกอบการ โดยพบว่าบางรายอาจจะไม่ทราบถึงกฎเกณฑ์แม้มิได้ทำความผิด แต่ก็เป็นการป้องปรามไม่ให้เกิดปัญหาแล้วมาแก้ไขที่หลังอย่างกรณีที่เกิดขึ้นที่สปัน/ กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการให้อนุญาตตามคำร้องขอตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด กับกระทำล่วงล้ำลำน้ำโดยไม่มีการขออนุญาต ซึ่ง การประชุมหารือร่วมกับ จังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  จังหวัดน่าน และภาคประชาชนชมรม STRONG(สตรอง)จิตพอเพียงต้านทุจริต ถึงข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินงานการแก้ไขปัญหา ให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน    ในการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ต่อไป

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมาน สุทำแปง
ผู้เรียบเรียง : ธนวันต์ ชุมแสง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ