สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  ร่วมกับ อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน เปิดกิจกรรม  บวชป่า สืบชะตาแมน้ำยอด และกิจกรรม kick off โครงการบ้านมั่นคงชนบทตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 4 ส.ค. 2565
  • อ่าน : 714 ครั้ง

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  ร่วมกับ อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน เปิดกิจกรรม  บวชป่า สืบชะตาแมน้ำยอด และกิจกรรม kick off โครงการบ้านมั่นคงชนบทตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน

                              ที่ป่าชุมชนบ้านยอด หมู่ที่ 2 ตำบลยอด อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน นายวิศิษฐ์  ทวีสิงห์ ปลัดจังหวัดน่าน   เป็นประธาน พิธี บวชป่า สืบชะตา  แม่น้ำยอด  และเปิดกิจกรรม kick off โครงการบ้านมั่นคงชนบทตำบลยอด   อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน    ทั้งนี้    โดยมีวัตถุประสงค์  5 ประการ ได้แก่ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกิน ของผู้อยู่อาศัยในชนบท  ที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน เนื่องจากไม่มีความมั่นคงในเรื่องที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย มีสภาพชำรุดทรุดโทรม     ให้เกิดการแก้ไขปัญหาชุมชนอย่างเป็นระบบ   ที่ เป็นการพัฒนาทั้งตำบล โดยชุมชนเป็นผู้กำหนด แนวทางพัฒนาและการขับเคลื่อนของตนเองครอบคลุมการพัฒนาทุกด้าน คงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ของพื้นที่ วิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญา ที่ทำให้เกิดความเข้มแข็งของ ตำบล    เพื่อให้เกิดระบบการบริหารจัดการที่ดีของชุมชนท้องถิ่น มีระบบบริหารจัดการองค์กรที่มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ สามารถเชื่อมโยงการพัฒนาระบบทั้งใน และนอกชุมชนตำบล    เพื่อสร้างความร่วมมือภายในชุมชน ท้องถิ่น ท้องที่ และหน่วยงานภาคี  และสร้างรูปธรรมและรูปแบบการแก้ปัญหาที่ดินทำ กินที่อยู่อาศัยของชุมชน โดยยกระดับคุณภาพชีวิต  สร้างความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินอย่างยั่งยืนใน ถิ่นฐานเดิมของตนเอง

                               ทั้งนี้ ตำบลยอด ได้รับการสนับสนุนงบประมาณการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงชนบท  จากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน  (องค์การมหาชน) จำนวน 12,892,869 บาท     ในการดำเนินงาน  5 ด้าน  ได้แก่ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคการพัฒนาที่อยู่อาศัย มีผู้ได้รับผลประโยชน์ 324 หลังคาเรือน   ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและพัฒนากระบวนการ และได้รับการสนับสนุน   การดำเนินงานจากหน่วยงานราชการ องค์กรต่างๆในระดับพื้นที่  ตำบล อำเภอ จังหวัด  และระดับภาค  ของการดำเนินโครงการบ้านมั่นคงชนบทตำบลยอด    อำเภอสองแคว จังหวัดน่าน   ให้เกิดประโยชน์ ได้อย่างยั่งยืน

                                จากนั้น  นายวิศิษฐ์  ทวีสิงห์ ปลัดจังหวัดน่าน ได้เดินทางเยี่ยมผู้สูงอายุ และผู้ป่วย ติดเตียง พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย ติดเตียง  เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย  ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ยิ่งขึ้น ต่อไป

 

                                                    ………………………………………….

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สมาน สุทำแปง
ผู้เรียบเรียง : ธนวันต์ ชุมแสง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ