สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน จัดงาน “ไม้ผลอัตลักษณ์คุณภาพดีและของดีเชียงกลาง @น่าน ปี 2565” ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ไทยในรูปแบบ New Normal

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 6 ส.ค. 2565
  • อ่าน : 790 ครั้ง

สำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน จัดงาน “ไม้ผลอัตลักษณ์คุณภาพดีและของดีเชียงกลาง @น่าน ปี 2565” ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ผลไม้ไทยในรูปแบบ New Normal

ที่สหกรณ์การเกษตรเชียงกลาง ตำบลเปือ อำเภอเชียงกลาง จังหวัดน่าน นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดงาน “ไม้ผลอัตลักษณ์คุณภาพดีและของดีเชียงกลาง @น่าน ปี 2565” ภายใต้กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ไม้ผลไทย ปี 2565 ในรูปแบบ New Normal นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีวิชัย เกษตรจังหวัดน่าน  นางสุเกวรินทร์ เหล็กนาพญา พาณิชย์จังหวัดน่าน นายชนินทร์ พันธุ์เหม นายอำเภอเชียงกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกษตรกร พ่อค้าแม่ค้า และประชาชนร่วมกิจกรรม

การจัดงาน “ไม้ผลอัตลักษณ์คุณภาพดีและของดีเชียงกลาง @น่าน ปี 2565” ในครั้งนี้ อยู่ภายใต้กิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ไม้ผลไทย ปี 2565 ในรูปแบบ New Normal ตามโครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรตามอัตลักษณ์และภูมิปัญญาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งจังหวัดน่าน มีพื้นที่เพาะปลูกไม้ผล รวมทั้งหมดจำนวน 78,000 ไร่ โดยลำไยเป็นไม้ผลหลัก มีพื้นที่เพาะปลูกรวมทั้งหมด 64,426 ไร่ ในฤดูกาลผลิต 2565 มีประมาณ 36,099 ตัน มีแหล่งผลิตกระจายอยู่ทุกอำเภอ สำหรับอำเภอที่มีพื้นที่เพาะปลูกลำไยจำนวนมากที่สุด 3 อันดับของจังหวัดน่าน ได้แก่ อำเภอท่าวังผา อำเภอเชียงกลาง และอำเภอเวียงสา ตามลำดับ และในช่วงเดือนสิงหาคมผลผลิตลำไยจะออกสู่ตลาดพร้อมกันเป็นจำนวนมาก จึงส่งผลให้ราคาผลผลิตตกต่ำ ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงทำให้การส่งออกลำไยหยุดชะงัก

ดังนั้น เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรและของดีอำเภอเชียงกลางให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการบริโภคสินค้าผลไม้ในประเทศ ตลอดจน การส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของไทย ตามนโยบายของรัฐบาล จึงได้จัดงานดังกล่าวขึ้น โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมผู้ประกอบการพบเกษตรกรชาวสวนลำไยกิจกรรมจำหน่ายลำไยคุณภาพผ่านช่องทางออนไลน์ กิจกรรมจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร และของดีอำเภอเชียงกลาง เป็นต้น ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ เกิดขึ้นโดยความร่วมมือของสำนักงานเกษตรจังหวัดน่าน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน บริษัท ประชารัฐรักสามัคคีน่าน (วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด สหกรณ์การเกษตรน่าน สหกรณ์การเกษตรเชียงกลาง บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด (สาขาน่าน)  บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ส่วนราชการอำเภอเชียงกลาง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรภาคีเครือข่ายเกษตรกร องค์กรเกษตรกร และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

นอกเหนือจากนี้ยังถือเป็นโอกาสดีของเกษตรกร องค์กรเกษตรกรและเครือข่ายในพื้นที่จังหวัดน่าน จะได้ประชาสัมพันธ์แหล่งผลิตไม้ผลเศรษฐกิจของจังหวัดน่าน สร้างแรงกระตุ้นการบริโภคสินค้าผลไม้ในประเทศ เป็นการพัฒนาช่องทางการกระจายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรไปสู่ผู้บริโภคในทุกพื้นที่ รวมถึงการเชื่อมโยงการตลาดในอนาคต ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งและการพึ่งตนเองให้กับกลุ่มเกษตรกรและเครือข่ายเกษตรกรอีกด้วย

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ส.ปชส.น่าน
ผู้เรียบเรียง : ธนวันต์ ชุมแสง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ