น่าน ปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 8 ส.ค. 2565
  • อ่าน : 768 ครั้ง

น่าน ปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565

ที่ป่าชุมชน หมู่ที่ 5 ตำบลน้ำเกี๋ยน อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็นประธานเปิดโครงการปลูกป่า สร้างฝายชะลอน้ำ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โดยมีนายกฤชเพชร เพชระบูระณิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายกฤษณะ ดีปาละ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดน่าน พร้อมด้วยปฏิรูปที่ดินจังหวัดภาคเหนือ 17 จังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับ

สำหรับโครงการจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 แสดงความจงรักภักดีสำนึกใน พระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย สร้างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแหล่งน้ำลำธาร ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร ชุมชนในการดูแลรักษาฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดินให้เกิดความยั่งยืน เตรียมความพร้อมรองรับภัยแล้ง และลดปัญหาหมอกควัน ไฟป่า สร้างความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ต่อไป กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การมอบกล้าพันธุ์ไม้เพื่อสนับสนุนโครงการปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง 1 ล้านไร่ ถวายพ่อ จังหวัดน่าน ให้แก่ผู้นำชุมชน พิธีบวชป่า ปลูกต้นไม้ ประเภท ไม้ยืนต้น ไม้เศรษฐกิจ ไม้ป่า จำนวน 900 ต้น กิจกรรม สร้างฝายชะลอน้ำ และส่งมอบฝายชะลอน้ำให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเกี๋ยน และเกษตรกรใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ทั้งนี้อำเภอภูเพียง มีพื้นที่ดำเนินการปฏิรูปที่ดินประมาณ
31,000 ไร่ ได้ดำเนินการจัดที่ดินไปแล้ว จำนวน 2,845 ราย เนื้อที่ 23,957 ไร่ แบ่งเป็นที่ดินแปลงเกษตรกรรม จำนวน 2,555 ราย เนื้อที่ 23,776 ไร่ ที่ดินแปลงชุมชน จำนวน 428 ราย เนื้อที่ 181 ไร่ และในส่วนตำบลน้ำเกี๋ยนจัดที่ดินแปลงเกษตรกรรม จำนวน 210 ราย เนื้อที่ 1,545 ไร่ ซึ่งในพื้นที่ส่วนใหญ่เกษตรกรทำประโยชน์ในที่ดิน โดยปลูกไม้ยืนต้น เช่น ยางพารา ไม้สัก ไม้ผล พืชไร่และทำเกษตรผสมผสาน ตามนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน นอกจากนี้ ส.ป.ก. ยังมีภารกิจที่จะส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งในที่ดินสาธารณะ ที่ป่าชุมชน และที่ดินเกษตรกรรม โดยการประสานบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาภัยแล้ง ทำให้มีน้ำใช้เพื่อการเกษตร และน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ส.ปชส.น่าน
ผู้เรียบเรียง : ธนวันต์ ชุมแสง
แหล่งที่มา : ส.ปชส.น่าน

ข่าวที่น่าสนใจ