กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ รับสมัครคัดเลือกสตรีดีเด่น สาขายุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2564

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 5 พ.ย. 2563
  • รับชม : 417 ครั้ง

                      กรมกิจการเด็กและเยาวชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการดำเนินงานสตรีสากล ให้เป็นหน่วยงานหลักในการคัดเลือกสตรีดีเด่น สาขายุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2564 จำนวน 5 รางวัล คือภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ และกรุงเทพมหานคร เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม และเข้ารับโล่ประกาศเกียรติคุณเนื่องในงานวันสตรีสากล ประจำปี 2564 ในวันที่ 8 มีนาคม 2564 โดยกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือก ต้องเป็นเยาวชนหญิงที่มีอายุ 18-25 ปี เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรมเป็นที่ยอมรับของสังคม มีจิตใจอาสาสมัคร รู้จักแบ่งเวลาในการเรียน การใช้เวลากับครอบครัว การบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและเข้าร่วมในกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เป็นผู้ประพฤติตนที่เหมาะสม และไม่เคยได้รับรางวัลประเภทนี้ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา

                     ซึ่งผู้ที่สนใจจะเสนอผลงานสามารถส่งประวัติและผลงานไปยังกรมกิจการเด็กและเยาวชน กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว เลขที่ 618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 ภายในวันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2563 (นับวันที่ลงประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ) หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์ 0-2306-8925 หรือสามารถดาวน์โหลดแบบเสนอประวัติและผลงานได้ทางเว็บไซต์ www.dcy.go.th

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
ไม่มีเอกสารที่เกี่ยวข้องค่ะ !!

ข่าวที่น่าสนใจ