ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 5 พ.ย. 2563
  • รับชม : 363 ครั้ง

               ประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เรื่อง การกำหนดราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงและการชดเชยส่วนต่างราคาตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63 (งวดที่ 11)

               ตามที่คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ได้ออกประกาศคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการ การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดลี้ยงสัตว์ ปี 2562/63 ลงวันที่ 15 ตุลาคมคม 2563 ไปแล้ว นั้น เพื่อให้การดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐบาลในการช่วยเหลือเกษตรกร ให้มีรายได้สูงขึ้น คณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดเกณฑ์กลางอ้างอิงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้มีมติในคราวประชุม ครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เห็นชอบแนวทางการดำเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 2563/2564  ดังนี้

                 ข้อ 1 ราคาเกณฑ์กลางอ้างอิงประจำวันที่ 20 ตุลาคม 2563 เพื่อใช้ในการชดเชยส่วนต่างตามโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2563/64 (งวดที่ 11) สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์กับกรมส่งเสริมการเกษตร โดยมีวันเพราะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 – 31 พฤษภาคม 2563 และระบุระบุวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยวตั้งแต่วันที่ 20 กันยายน 2563 เป็นต้นไป สำหรับข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เมล็ดความชื้นไม่เกิน 14.5 % กิโลกรัมละ 8.45 บาท

                ข้อ 2 การชดเชยส่วนต่างระหว่างราคาเป้าหมาย (กิโลกรัมละ 8.50 บาท) กับราคาเกณฑ์กลางอ้างอิง มีอัตราส่วนต่างที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรใช้ในการจ่ายให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ สำหรับการจ่ายเงินงวดที่ 11 คือ กิโลกรัมละ 0.04 บาท

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
ไม่มีเอกสารที่เกี่ยวข้องค่ะ !!

ข่าวที่น่าสนใจ