หลักเกณฑ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/2564

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.น่าน
  • เมื่อวันที่ : 26 พ.ย. 2563
  • รับชม : 308 ครั้ง

                    สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่าน แจงหลักเกณฑ์โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง 2563/64 เพื่อให้เกษตรกรได้ทราบและสามารถรับสิทธิ์ตามหลักเกณฑ์

                    สำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านเปิดเผยว่า ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เห็นชอบอนุมัติในหลักการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และคณะอนุกรรมการกำกับดูแลและกำหนดหลักเกณฑ์กลางอ้างอิงโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เห็นชอบหลักเกณฑ์ เงือนไข และวิธีการดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 

                    สำหรับการดำเนินการจะรับประกันรายได้หัวมันสำปะหลังสด (มันสำปะหลังโรงงาน) เชื้อแป้ง 25% ในพื้นที่เพาะปลูกมันสำปะหลังทั่วประเทศ กำหนดราคาและปริมาณประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2563/64 ณ หัวมันสดเชื้อแป้ง 25% กิโลกรัมละ 2.50 บาท ไม่เกินครัวเรือนละ 100 ตันและต้องไม่ซ้ำแปลง เกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับเงินส่วนต่างได้แก่ เกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกมันสำปะหลังกับกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ โดยมีวันเพาะปลูกตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564 เป็นเกษตรกรผู้ผลิตมันสำปะหลังด้วยตนเองและกรรมสิทธิ์เป็นของเกษตรกร ช่วงเวลาเพราะปลูกตั้งแต่ 1 เมษายน 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564  ระยะเวลาการใมช้สิทธิได้ในช่วงการเก็บเกี่ยวที่ระบุไว้ในทะเบียนเกษตรกร ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2563  ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
ไม่มีเอกสารที่เกี่ยวข้องค่ะ !!

ข่าวที่น่าสนใจ