จังหวัดพะเยา จัดงานวันสาธิต  ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัย  งานวันเกษตรกร

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 28 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 84 ครั้ง

 

วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 ร้อยเอกธรรมนัส   พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นประธานเปิดงานวันสาธิต  ส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัย  งานวันเกษตรกร ซึ่งจัดขึ้นที่แปลงนาสาธิตศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพสินค้าเกษตร  อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา  โดยมีนายโชคดี   อมรวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกรในจังหวัดพะเยาเข้าร่วมในพิธีเปิดงาน

โดยงานวันสาธิตส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัย  งานวันเกษตรกร  ได้ดำเนินการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณพ. ศ. 2564   ของจังหวัดพะเยา  โครงการส่งเสริมกระบวนการผลิต  และพัฒนาศักยภาพ การแปรรูปสินค้าเกษตรปลอดภัย  เพื่อเพิ่มมูลค่า กิจกรรมส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัย  เพื่อเพิ่มมูลค่า  กิจกรรมย่อย งานวันสาธิตส่งเสริมการผลิตข้าวปลอดภัยงาน  วันเกษตรกร  ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวให้ได้คุณภาพและมาตรฐาน  และส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่ม  เพื่อพัฒนาการตลาดสร้างแรงกระตุ้นการในการผลิตข้าวให้มีคุณภาพและปลอดภัย  จำนวนเกษตรกรเป้าหมาย 50 ราย  และเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐได้แก่หัวหน้าส่วนราชการ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา  สำนักงานเกษตรอำเภอ  ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดพะเยา พัฒนาที่ดินจังหวัด  และโครงการชลประทานพะเยา 
โดยมีการให้ความรู้ด้านการผลิตข้าวให้แก่เกษตรกร  นิทรรศการเกี่ยวกับการผลิตข้าวคุณภาพปลอดภัยได้มาตรฐาน การสาธิตการเพาะกล้า การดำนาโดยใช้รถดำนา  การแสดงผลิตภัณฑ์ข้าวปลอดภัยแต่ละอำเภอ การมอบเกียรติบัตรให้แก่เกษตรกรที่ได้รับรางวัล  และการประกวดเกษตรกรดีเด่นในสาขาต่างๆในระดับจังหวัดพะเยา..

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
ผู้เรียบเรียง : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : ส.ปชส.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ