จ.พะเยา  จัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี"  เฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 28 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 75 ครั้ง

 

วันที่ 27  กรกฎาคม  2564    นายโชคดี  อมรวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี"  เฉลิมพระเกียรติ  เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  ณ  แปลงพื้นที่ต้นแบบตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล"นายสุพจน์ กล้าหาญ บ้านหนองลาว หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยแก้ว  อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 

โดย กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดจัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี" เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวโดยกำหนดจัดกิจกรรมส่วนภูมิภาค ดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ ณ จุด kick off ระดับอำเภอ/จังหวัดในแปลงพื้นที่ต้นแบบตามโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล" ทั้งนี้ให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง  ตลอดในห้วงเดือนกรกฎาคม 2564   เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว,  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้นำชุมชนในการพัฒนา สามารถเป็นแกนหลักในการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักทฤษฎีใหม่รูปแบบประยุกต์ "โคก หนอง นา โมเดล"   เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารในพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบฯสำหรับกิจกรรมในวันนี้ เป็นกิจกรรม จุด Kick off ระดับจังหวัด เป็นพื้นที่เรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา  โมเดล" แปลงนายสุพจน์ กล้าหาญ บ้านหนองลาว หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาวจังหวัดพะเยา

โดยจังหวัดพะเยาได้น้อมนำแนวทางจิตอาสาพระราชทาน มาเป็นแนวทางการจัดกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาชุมชนเอามื้อสามัคคี" ซึ่งเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีของคนในชุมชน ใช้หลักการทำงานแบบคนจน มีการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงและทำกิจกรรมร่วมกันในพื้นที่แปลงครัวเรือนต้นแบบผ่านกิจกรรมเอามื้อสามัคคีพะเยา ซึ่งมีกิจกรรมร่วมกันในแปลง ประกอบด้วย การมอบพันธุ์ข้าวพระราชทาน มะลิ  105  ,  เปิดกะลาทองคำปล่อยกบ ในหนองน้ำ   ปลูกต้นรวงผึ้ง บนโคกหว่านพันธุ์ข้าวพระราชทาน มะลิ 105  ในแปลงนาข้าว   กิจกรรมเอามื้อสามัคคีจิตอาสา "สร้างพื้นดินทองคำ"   การห่มดิน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
ผู้เรียบเรียง : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : ส.ปชส.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ