สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา จัด โครงการโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมในการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสำเร็จในการช่วยเหลือ ดูแล แก้ไขฟื้นฟูผู้กระ

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 30 ก.ค. 2564
  • อ่าน : 161 ครั้ง

               

                   วันที่ 30 ก.ค.2564  นายชุติเดช  มีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ

โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมในการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรม (กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสำเร็จในการช่วยเหลือ ดูแล แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดและผู้พันโทษ และบรรยายในหัวข้อ นโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดให้โทษของจังหวัดพะเยา  ซึ่งสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยาจัดขึ้นที่ โรงแรมเกทเวย์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

                  โดยโครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมภาคประชาสังคมในการป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด  และอาชญากรรม เป็นโครงการภายใต้กลยุทธ์ด้านการป้องกัน ปราบปราม และแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดพะเยา ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อย 3 กิจกรรม  คือ 1.กิจกรรมการอบรมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเป็นกลไก ในการป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมในชุมชนซึ่งดำเนินการไปแล้วเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์  2564  ,  2. กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลสำเร็จในการช่วยเหลือ ดูแลแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดและผู้พ้นโทษในวันนี้  และ 3. กิจกรรมการติดตามดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้กระทำผิดในระบบคุมประพฤติเป็นรายบุคคล โดยอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดพะเยาทั้งนี้เพื่อสร้างภาคีเครือข่ายอาสาสมัคร เป็นตัวแทนชุมชนในการติดตามดูแล  และช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ติดยาเสพติดให้โทษและผู้กระทำผิดในระบบคุมประพฤติและผู้พันโทษ  เพื่อดูแลป้องกันปัญหาอาชญากรรม และป้องกันการกระทำผิดซ้ำในกลุ่มผู้ถูกคุมประพฤติ 

                 โดยในวันนี้เป็นการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลสำเร็จในการช่วยเหลือ ดูแล แก้ไขฟื้นฟู ผู้กระทำผิดและผู้พันโทษ และจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานของอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอต่าง ๆ ด้วยเพื่อให้อาสาสมัครคุมประพฤติ  ได้เรียนรู้ถึงวิธีการ และมีแนวทางในการสงเคราะห์ช่วยเหลือ ดูแล แก้ไขพื้นฟูผู้กระทำผิดและผู้พันโทษในชุมชน  ตลอดจนแนวทางในการพัฒนาศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติระดับอำเภอ  ให้มีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น  โดยการจัดโครงการในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วยผู้สังเกตการณ์ และลาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม จำนวน 80 คน

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นิรันต์ บุญแก้ว
ผู้เรียบเรียง : นิรันต์ บุญแก้ว
แหล่งที่มา : ส.ปชส.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ