ผู้ว่าฯพะเยา เร่งสร้างวัฒนธรรม “สุจริต โปร่งใส จังหวัดพะเยาใสสะอาด 2565”

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 28 มี.ค. 2565
  • อ่าน : 403 ครั้ง

     นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เปิดเผยว่า  จังหวัดพะเยา ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบตามนโยบายของรัฐบาล และพันธกิจ “จังหวัดพะเยาใสสะอาด” มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  และเกิดการมีส่วนร่วมของผู้บริหารและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และเสริมสร้างค่านิยมประหยัดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และได้มีประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดพะเยาใสสะอาด 2565” และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ และเพื่อเป็นการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี รับผิดชอบต่อหน้าที่ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จังหวัดพะเยา จึงได้มีประกาศจังหวัด  เรื่อง การเสริมสร้างวัฒนธรรม จังหวัดพะเยา “สุจริต โปร่งใส จังหวัดพะเยาใสสะอาด 2565” โดยให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับได้ยึดถือและปฏิบัติตาม ดังนี้ ให้ยืดถือและปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามมาตร 5 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 อย่างเคร่งครัด ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบจากหน่วยงานภายนอก  ไม่เกี่ยวข้องกับการรับหรือให้สินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดทุกชนิด และไม่การใดๆอันขัดต่อผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนร่วมในทุกกรณี มีจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมเพื่อประโยชน์ของส่วนร่วมและสังคม รวมทั้งปฏิบัติตนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิต พร้อมให้ผู้บริหารทุกระดับได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ยึดถือและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดต่อไป

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : สุดา ดูงาม
ผู้เรียบเรียง : นายบุญวาทย์ สมศักดิ์
แหล่งที่มา : ส.ปชส.พะเยา

ข่าวที่น่าสนใจ