รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน

  • ประกาศจาก : ส.ปชส.พะเยา
  • เมื่อวันที่ : 1 ต.ค. 2563
  • รับชม : 183 ครั้ง

     ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินทุนหมุนเวียน ปี 2564 ตำแหน่ง  ช่างเทคนิค คุณสมบัติทั่วไป มีสัญชาติไทยอายุ 20 ปีขึ้นไป เป็นเพศชายและพ้นพันธะทางทหาร มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่มีโรคต้องห้ามและโรคติดต่อร้ายแรง ไม่เสพสิ่งเสพติดของมึนเมา หรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะการกระทำความผิดทางอาญา มีใบขับขี่รถยนต์/รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข คุณสมบัติเฉพาะ สำหรับตำแหน่ง ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อจากวุฒิมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า กรณีกลุ่มงานเทคนิคที่ต้องใช้ทักษะเฉพาะบุคคลซึ่งไม่ได้ผ่านการเรียนการสอนในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ จะต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะในงานที่จะปฏิบัติไม่ต่ำกว่า 5 ปีให้ได้รับค่าตอบแทน มีความรู้ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อกำหนดแผนการปฏิบัติงาน และแนวทางในการใช้งานซ่อมบำรุง ดัดแปลงเครื่องจักร อุปกรณ์ที่ใช้ในการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ และการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ มีความสามารถร่วมกับเจ้าหน้าที่ในการวางแผนการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ หน้าโรงงานให้มีประสิทธิภาพ จัดทำแผนตรวจซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลเครื่องไฟฟ้าและแสงสว่างภายในศูนย์ ควบคุมดูแล การใช้เครื่องมืออุปกรณ์ รวมทั้งระบบความปลอดภัยในการอบลดความชื้นเมล็ดพันธุ์ ควบคุมระบบการปรับปรุงสภาพ ตรวจและทดสอบประสิทธิภาพระบบไฟฟ้า และเครื่องจักรกลการผลิต ในขณะปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ในโรงงาน

      ผู้ที่สนใจติดต่อขอเอกสารและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพะเยา ฝ่ายบริหารทั่วไป เลขที่ 280 หมู่ 12 ตำบลท่าวังทอง  อำเภอเมือง  จังหวัดพะเยา โทรศัพท์ 054-4104 ในวันเวลาราชการ ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จนถึงวันจันทร์ที่    5 ตุลาคม 2563

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

ลำดับ ไฟล์แนบ
1  เอกสาร-1 ดาวน์โหลด

ข่าวที่น่าสนใจ