สวท.แพร่ รับรางวัลอันภาคภูมิใจ 3 รางวัล จาก นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

  • ภาพจาก : สวท.แพร่
  • เมื่อวันที่ : 29 ก.ค. 2564
  • รับชม : 232 ครั้ง

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ (สวท.แพร่) รับรางวัลอันภาคภูมิใจ 3 รางวัล จาก นายสมหวัง พ่วงบางโพ ผวจ.แพร่ ในการประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 7/2564 วันที่ 29 กรกฎาคม 2564ประกอบด้วย

  1. นางรัชนี ดัชถุยาวัตร นักสื่อสารมวลชน ปฏิบัติการ ได้รับรางวัลชนะเลิศ เป็นสื่อมวลชนท้องถิ่น ดีเด่น ประเภทสื่อโซเชียลมีเดีย เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์โรคโควิด - 19 ที่ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน ให้กับประชาชนในพื้นที่ ก่อให้เกิดความมั่นคงด้านข้อมูลข่าวสารให้กับประเทศชาติเป็นอย่างดี จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3
  2. นายนพดล ทองประไพ นายช่างไฟฟ้า ชำนาญงาน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ เป็นสื่อมวลชนท้องถิ่น ดีเด่น ประเภทวิทยุ,โทรทัศน์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร สถานการณ์โรคโควิด - 19 ที่ทันสมัย ถูกต้อง ครบถ้วน ให้กับประชาชนในพื้นที่ ก่อให้เกิดความมั่นคงด้านข้อมูลข่าวสารให้กับประเทศชาติเป็นอย่างดี จากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3
  3. สวท.แพร่ ได้รับเกียรติบัตรชมเชย ในการร่วมผลักดันขับเคลื่อนความสำเร็จของการควบคุมฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ของจังหวัดแพร่ เข้าสู่ระดับ เป้าหมายสูงสุด (100 คะแนนเต็ม ) ภายใต้การประเมินส่วนราชการตามมาตรฐานปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัดแพร่ ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามเกณฑ์ที่สำนักงาน กพร.กำหนด

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : สวท.แพร่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ