สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง จัดแถลงผลการดำเนินงานและผลงานเด่น รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) ของส่วนราชการจังหวัดลำปาง

  • ภาพจาก : ส.ปชส.ลำปาง
  • เมื่อวันที่ : 25 เม.ย. 2565
  • รับชม : 189 ครั้ง

จ.ลำปาง จัดแถลงผลการดำเนินงานและผลงานเด่น รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565)ของส่วนราชการจังหวัดลำปาง

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 15.00 น. จังหวัดลำปาง โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดลำปาง จัดแถลงผลการดำเนินงานและผลงานเด่น รอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2565 (ตุลาคม 2564-มีนาคม 2565) ของส่วนราชการจังหวัดลำปาง โดยมี นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานฯ กล่าวแถลงผลงานเด่น รวมถึงแผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการในรอบ 6 เดือนหลัง ณ ศาลาหลวง โรงแรมเวียงลคอร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นโยบาย กิจกรรม ผลการดำเนินงานของจังหวัดลำปาง แก่สื่อมวลชนและเครือข่ายประชาสัมพันธ์

มีการแถลงผลงานตามลำดับ ดังนี้ 1.ด้านความมั่นคงในการกำกับดูแลของนายสุรพล บุรินทราพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประเด็นการนำเสนอ การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันจังหวัดลำปาง ประจำปี พ.ศ.2565 “คนลำปางร่วมใจ สร้างฟ้าใส ไร้หมอกควัน”โดย นายปิยะ หนูนิล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดลำปาง และนายระพีศักดิ์ มาลัยรุ่งสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง

ด้านเศรษฐกิจ ในการกำกับดูแลของนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประเด็นการขับเคลื่อนการพัฒนาเกษตรปลอดภัย/เกษตรอินทรีย์จังหวัดลำปางภายใต้เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดย นางสาวรตนพร กิติกาศ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง ,โครงการยกระดับรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเหนียวด้วยเกษตรสมัยใหม่บนเส้นทางสายวัฒนธรรมลุ่มน้ำโขง (BCG Naga - Belt Road) ภายใต้กรอบ BCG Model โดย ดร.สุรพล ใจวงศ์ษา อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาลำปาง

ด้านสังคม ในการกำกับดูแลของ นายสันติ รังษิรุจิ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ประเด็นการดำเนินงานป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดลำปาง โดย นายแพทย์ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง และโครงการซ่อม - สร้างบ้าน ให้กลุ่มคนเปราะบาง ผู้ยากไร้จังหวัดลำปาง โดยนางสาวฉัฐพร งามเกลี้ยง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง

ภาพกิจกรรม

ข้อมูลและที่มา

แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำปาง

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ