ประมงจังหวัดเชียงใหม่ แจ้งกำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่หรือวางไข่..//

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 4 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 645 ครั้ง

ประมงจังหวัดเชียงใหม่  ขอความร่วมมือห้ามจับสัตว์น้ำในฤดูวางไข่ 1 มิถุนายน-31 สิงหาคม 2563 ผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000-50,000 บาท ..//

        นางอุษณีย์ เอกปณิธานพงศ์ ประมงจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ขณะนี้ ได้มีการบังคับใช้มาตรการในฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ วางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนทั่วประเทศ ประจำปี 2563  ตามประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน และกำหนดเครื่องมือ วิธีการทำประมง และเงื่อนไขในการทำประมง พ.ศ. 2563 เพื่อบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลทางธรรมชาติ รักษาทรัพยากรสัตว์น้ำ และระบบนิเวศไว้อย่างยั่งยืน  โดยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  กำหนดห้ามมิให้ผู้ใดทำการประมงในพื้นที่ ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563 ยกเว้นการใช้บังคับกับกรณีทำการประมงโดยใช้เครื่องมือ วิธีการทำการประมงและเงื่อนไขในการทำการประมงในพื้นที่ ดังต่อไปนี้ การทำประมงโดยใช้เบ็ดทุกชนิด ยกเว้น เบ็ดราว เบ็ดพวง หรือการใช้เครื่องมืออื่นใดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน การทำการประมงโดยใช้ตะแกรง สวิง ช้อน ยอ หรือชนาง ซึ่งมีปากกว้างไม่เกิน 2 เมตร และไม่ทำการประมงด้วยวิธีประดาตั้งแต่สามเครื่องมือขึ้นไป การทำการประมงโดยใช้สุ่ม ฉมวก ส้อม ไซ ตุ้ม อีจู้ ลัน และการทำการประมงโดยใช้แหที่มีความลึกไม่เกิน 6 ศอก หรือ 3 เมตร เพื่อควบคุมมิให้จับสัตว์น้ำวัยอ่อนไปใช้ประโยชน์เกินความจำเป็นเพื่อให้มีลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่เจริญเติบโตให้มีใช้ประโยชน์ตลอดไปจึงห้ามมิให้ผู้ใดทำการประมงในพื้นที่และในระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำมีไข่หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อน หรือระยะเวลาอื่นใดที่จำเป็นต่อการคุ้มครองสัตว์น้ำตามที่อธิบดีประกาศกำหนด  เว้นแต่จะใช้เครื่องมือวิธีการทำการประมงและปฏิบัติตามเงื่อนไขอื่นบรรดาที่อธิบดีกำหนด 

                ทั้งนี้  ขอความร่วมมือประชาชนงดจับปลาในฤดูปลามีไข่และช่วยกันสอดส่องดูแล มิให้มีการฝ่าฝืนมาตรการของทางราชการ ซึ่งผู้ฝ่าฝืนมีโทษปรับตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท หรือปรับจำนวนห้าเท่าของมูลค่าสัตว์น้ำที่ได้จากการประมง แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ธิติมา พันรอด ทีมข่าวสวท.เชียงใหม่
บรรณาธิการ : น.ส.ธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ