สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน จัดฝึกอบรมชิงปฏิบัติการ "กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีกาปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์"

  • ข่าวจาก : ส.ปชส.ลำพูน
  • เมื่อวันที่ : 12 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 306 ครั้ง

สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน จัดฝึกอบรมชิงปฏิบัติการ "กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีกาปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์"

นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า ตามที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูนแจ้งเลื่อนการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "กิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีกาปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์" เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งอยู่ในช่วงระยะที่ 2 กำลังทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และมีการแพร่ติดต่อจากต่างประเทศมายังคนในประเทศไทยอย่างจำกัด ซึ่งกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมได้ออกประกาศมาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVD-19) โดยให้หลีกเลี่ยงการเข้าร่วมกิจกรรมที่เป็นการรวมตัวของประชาชนเป็นจำนวนมาก นั้น

เนื่องจากคณะรัฐมนตรีเห็นชอบการบังคับใช้อำนาจตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปอีก 1 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน  ถึง 30 มิถุนายน 2563 เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้แจ้งกำหนดจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ เดอะแกรนด์จามจุรี รีสอร์ทลำพูน ตำบลเหมืองง่า อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โดยแบ่ง 2 รุ่น ดังนี้

รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 – 3 กรกฎาคม 2563

รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2563

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ เข้ารับฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังกล่าว ซึ่งจะมีการต่อยอดค้นงบประมาณจากโครงการ CTAP ของสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ชาติ (สวทช) เพื่อสนับสนุนไม่เกินร้อยละ 80 ของงบประมาณ โครงการ หรือไม่เกินวงเงิน 40,000 บาท ทั้งนี้ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเป็นผู้รับผิดชอบค่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ถามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ที่ https://forms.gle/PdVwpk1VqqUypUrk6 หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข 053-511184

 

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : ศุภานันท์ ยะถา 053-511555
บรรณาธิการ : นายประเสริฐ อินทา ประชาสัมพันธ์จังหวัดลำพูน
แหล่งที่มา : ส.ปชส.ลำพูน

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ