องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามผลการดำเนินงานโครงการหลวงในพื้นที่

  • ข่าวจาก : สวท.เชียงใหม่
  • เมื่อวันที่ : 12 มิ.ย. 2563
  • อ่าน : 376 ครั้ง

องคมนตรี ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการดำเนินงานโครงการหลวงในพื้นที่ เน้นย้ำการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผัก ไม้ผล ให้มีคุณภาพ

            พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมตรี ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิโครงการหลวง ลงพื้นที่ติดตามงานที่สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง  ซึ่งเป็นพื้นที่ดำเนินงานหนึ่งใน 39 แห่ง ของมูลนิธิโครงการหลวง สถานีวิจัยโครงการหลวงแม่หลอด มีพื้นที่รับผิดชอบ 4 หย่อมบ้าน 222 ครัวเรือน  เป็นชาวปกาเกอะญอและคนเมือง สำหรับการดำเนินการวิจัย มีการวิจัยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการตลาดของเสาวรสหวาน  การวิจัยเปรียบเทียบสายพันธุ์มันเทศญี่ปุ่นที่เหมาะสมกับสภาพที่สูง และยังรวบรวม อนุรักษ์สายพันธุ์กาแฟ ไว้ถึง 162 สายพันธ์ จึงเป็นแหล่งรวมสายพันธุ์กาแฟที่สำคัญของประเทศไทย โดยปลูกภายใต้ร่มเงาไม้ใหญ่ ผสมผสานกับพืชอื่น เช่น พริกไทย และกระวาน นอกจากนี้ โครงการหลวงแม่หลอด ยังส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกรภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย GAP เน้นการใช้ชีวภัณฑ์ในการกำจัดศัตรูพืช รายได้เกษตรกรจากการปลูกพืชในระบบของโครงการหลวง เฉลี่ยปีละ 67,000 บาท/คน พืชส่งเสริมสำคัญ ได้แก่ กาแฟอาราบิกา แตงกวาญี่ปุ่น มะเขือม่วงก้านดำ คะน้าฮ่องกง เสาวรสหวาน เคพกูสเบอร์รี ส้มคัมควอท ข้าวนาพันธุ์ไก่ป่า ถั่วขาว และยังมีส่งเสริมการเลี้ยงลูกสุกร โดยปัจจุบันเน้นพัฒนามาตรฐานการเลี้ยงตามมาตรฐานกรมปศุสัตว์ ขณะเดียวกันโครงการหลวงแม่หลอดเน้นการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน สร้างจิตสำนึกดูแลรักษาป่าต้นน้ำ ส่งเสริมการปลูกป่าชาวบ้านตามแนวพระราชดำริ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง  ส่งเสริมการปลูกไม้ผลยืนต้นเพื่อสร้างป่าและเป็นรายได้ ส่งเสริมยุวเกษตรกรโครงการหลวงเพื่อเป็นกำลังสำคัญในการต่อยอดงานเกษตรชุมชนในอนาคต

จากนั้น ได้เดินทางต่อไปยัง ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สะป๊อก ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นศูนย์ที่กำเนิดในปี 2526 ปัจจุบันโครงการหลวงแม่สะป๊อก มีประชากรในความรับผิดชอบจำนวน รวม 4 หมู่บ้าน (6 หย่อมบ้าน) จำนวน 756 ครัวเรือน เป็นชาวปกาเกอะญอ และคนเมือง  มีการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก พืชผัก ไม้ผล ไม้ดอก พืชไร่ และปศุสัตว์ ภายใต้ระบบมาตรฐานอาหารปลอดภัย ทั้งระบบ GAP และระบบเกษตรอินทรีย์ พื้นที่ปลูก 317 ไร่ 238 โรงเรือน  ที่ผ่านมาเกษตรกรในพื้นที่ ได้ส่งมอบผลผลิตให้กับโครงการหลวง มูลค่ากว่า 11 ล้านบาท ผลผลิตหลัก ได้แก่ ผักกาดฮ่องเต้ คะน้าฮ่องกง  สวิทเบซิล มะระหยก เสาวรสพันธุ์ไทนุง เคพกูสเบอร์รี  งาดำ บัควีท  และ กาแฟอาราบิกา นอกจากนี้ ชุมชนบ้านห้วยข้าวลีบ ยังได้รับรางวัลชุมชนคาร์บอนต่ำและยั่งยืน ในระดับดีเยี่ยม 

 

ภาพข่าว

ข้อมูลข่าวและที่มา

ผู้สื่อข่าว : นางสาวพิมลกัลย์ เดชะชัย
บรรณาธิการ : นางสาวธิติมา พันรอด
แหล่งที่มา : สวท.เชียงใหม่

ข่าวสปข.3 ที่น่าสนใจ